994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Program „Poprawa jakości wody w Szczecinie”

Głównym celem zrealizowanego projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina. Dostosowanie do restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej pozwoliło nam w znaczącym stopniu podwyższyć obowiązujące standardy, co z kolei przyczyniło się bezpośrednio do poprawy jakości życia szczecinian.

Najważniejsze wydarzenia w ramach Programu:
18.12.2000 r. - podpisanie Memorandum Finansowego na I fazę projektu. - Miasto Szczecin Beneficjentem programu o wartości ok. 35 mln EUR
28.12.2002 r. - podpisanie zmiany do Memorandum Finansowego na II fazę projektu i zmiana Beneficjenta - nowym Beneficjentem całego programu na I i II fazę zostaje ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie – wartość projektu 288 mln EUR
06.06.2003 r. – podpisanie przez ZWiK Sp. z o.o. pierwszego kontraktu na roboty – „Budowa pompowni 'Górny Brzeg' z ciśnieniowym rurociągiem przesyłowym do przyszłej Oczyszczalni Ścieków 'Pomorzany'”
31.12.2003 r.– przesłanie do NFOŚiGW w Warszawie ostatnich przygotowanych dokumentów przetargowych celem uzgodnień przez Ministerstwo Środowiska i Komisję Europejską
30.08.2004 r. - podpisanie Kontraktu „Budowa mechaniczno–biologicznej Oczyszczalni Ścieków Pomorzany wraz z gospodarką osadową”
12.01.2006 r. – uroczysta inauguracja rozpoczęcia robót na budowie oczyszczalni ścieków Pomorzany
20.01.2006 r. – zakończenie realizacji pierwszego kontraktu na roboty realizowanego w ramach programu, tj. „Renowacja systemu kanalizacyjnego w ulicach Bohaterów Warszawy oraz Ku Słońcu w Szczecinie”
28.08.2006 r. – zakończenie trwającej od grudnia 2005 r. procedury uzgadniania przygotowanej przez ZWiK Sp. z o.o. zmiany do Memorandum Finansowego.

Zaakceptowany przez MRR wniosek wysłany został do Komisji Europejskiej do Brukseli. Główne zmiany to:

  • data zakończenia realizacji programu - 31.12.2010 r.
  • rozszerzenie projektu o 3 nowe kontrakty na roboty i 1 na usługi inżynierskie (po zakontraktowaniu wszystkich kontraktów wartość projektu wynosiła 262,3 mln EUR) i związana z tym zmiana wartości projektu do wysokości 282,2 mln EUR
  • zmiana progu finansowania projektu z Funduszu Spójności do czasu przeprowadzenia audytu końcowego przez Komisję Europejską z 80% do 90% wartości (wstrzymane zostaje 10% a nie 20% środków Funduszu Spójności).

20.12.2007 r. – podpisanie przez Komisję Europejską Decyzji zmieniającej Memorandum Finansowe uwzględniającej wszystkie wnioskowane zmiany.
21.08.2009 r. – nastąpił rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków „Pomorzany”.
31.10.2009 r. - zakończenie realizacji kontraktu nr 12, tj. "Modernizacja i rozbudowa o część biologiczną mechaniczno-chemicznej Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie"
31.12.2009 r. - zakończenie realizacji kontraktu "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany wraz z gospodarką osadową"
28.02.2011 r. – złożenie Raportu Końcowego do NFOŚiGW.

Realizacja tak potężnego programu inwestycyjnego znacznie poprawiła jakość i pewność dostaw wody do picia dla mieszkańców Szczecina. Dzięki niej zaprzestano zrzucania nieoczyszczonych ścieków do Morza Bałtyckiego i Odry. Zlikwidowano przyczyny zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Wzrosła wydajność gminnego systemu wodociągowo- kanalizacyjnego i przybyło terenów uzbrojonych w infrastrukturę komunalną, co przyczyniło sie do zwiększenia atrakcyjności miasta z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.

W kolejnych latach Spółka przystąpiła do realizacji  dalszych etapów projektu. Były to:

Projekt „Program Poprawa jakości wody w Szczecinie - etap II”     
wartość: 25,9 mln zł    dofinansowanie: 13,1 mln zł

Modernizacja układu pomp w ZPW Miedwie     
wartość: 5,8 mln zł    dofinansowanie: 3,9 mln zł

Projekt „Program Poprawa jakości wody w Szczecinie - etap III”     
wartość: 29,7 mln zł    dofinansowanie: 13,7 mln zł

Projekt „Program Poprawa jakości wody w Szczecinie - etap IV”     
wartość: 14,4 mln zł    dofinansowanie: 7,5 mln zł

Projekt „Program Poprawa jakości wody w Szczecinie - etap V”     
wartość: 20,1 mln zł    dofinansowanie: 9,9 mln zł

Projekt „Poprawa jakości wody w Szczecinie - faza II Dokumentacja”     
wartość: 3,5 mln zł    dofinansowanie: 2,4 mln zł

      

Powyższe środki Spółka pozyskała za pośrednictwem instytucji wdrażających, dysponentów środków unijnych, tj.: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównymi Funduszami, z których pochodziły środki na inwestycje były Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.