994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Deklaracja dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej i oficjalnej strony internetowej ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Data publikacji strony internetowej: 04-05-2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 22-01-2021


 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
 

Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki.

 

Serwis internetowy ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w podstawowej wersji pełnokolorowej przeszedł zmiany mające na celu poprawę kontrastów kolorystycznych tekstów, przycisków, linków i głównych nagłówków serwisu. Zmodyfikowane zostały poszczególne odcienie palety kolorystycznej, by lepiej wypełnić założenia widoczności, pozostając przy tym możliwie blisko pierwotnym założeniom projektowym. Pozostałe wersje kolorystyczne (czarno-biała, czarno-żółta, żółto-czarna) są przystosowane dla osób o różnych schorzeniach i dysfunkcjach narządu wzroku. Serwis został uzupełniony o 3 przyciski (ikony) pozwalające zmienić rozmiar wyświetlanych fontów serwisu (małe - standard – duże). Poprawiono szablony, style, strukturę znaczników nagłówków oraz grafiki. Nadano lub poprawiono atrybuty ALT graficznym elementom nawigacyjnym. Zweryfikowano i poprawiono znaczniki „Doctype” podstron. 
 

Część plików .PDF to skany dokumentów, jak umowy z rejestru umów i ogłoszenia. Pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.

Wybrane dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne ponieważ: pochodzą z różnych źródeł, ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, posiadają strukturę, w którą możliwości ingerencji są ograniczone gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część materiałów w serwisie opartych o obraz (fotografie, pliki video) może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa.

Większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.


 

Treści wyłączone

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 28-03-2024, na podstawie badania w zakresie dostępności cyfrowej przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Lungo Andrzej Hubkiewicz.


 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek Internetowych.


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Piotr Landowski, p.landowski@zwik.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 091 44 26 270.

Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez np. audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna

 • siedziba ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie mieści się w budynku biurowym ZWiK przy M. Golisza 10;
 • do budynku prowadzi wejście, przed którym znajdują się schody;
 • przed budynkiem znajduje się parking dla klientów z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych;
 • w wydzielonej części budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK);
 • z boku budynku jest wydzielone wejście do BOK z podjazdem dla wózków osób niepełnosprawnych wyposażonym w odpowiednie poręcze;
 • w sali BOK znajdują się stanowiska z obniżonym blatem, co ułatwia obsługę osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • dla klientów przeznaczone są toalety, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 • budynek nie posiada pętli indukcyjnej i systemu informacji głosowej;
 • budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • do budynku można wejść z psem asystującym z zastrzeżeniem posiadania certyfikatu psa asystującego wraz z aktualnymi szczepieniami;
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;
 • większość spraw można załatwić w sposób zdalny za pomocą programu e-BOK, https://ebok.zwikszczecin.pl

Dane teleadresowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. M. Golisza 10,
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200,
Fax. 91 422 12 58

e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl; bok@zwik.szczecin.pl