994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Projekt PURE

Informacje ogólne

Głównym celem Projektu PURE (Project on Urban Reduction of Eutrophication) było podjęcie dobrowolnych, konkretnych działań i realizacja inwestycji, które doprowadzą do zredukowania emisji fosforu do Morza Bałtyckiego. Źródłem 95% ładunku fosforu wprowadzanego do wód Bałtyku jest m.in.: nawożenie w rolnictwie, zanieczyszczenia spływające z ulic, wpływ powietrza atmosferycznego oraz niekiedy ładunki wprowadzane przez oczyszczalnie. Eutrofizacja to główny problem występujący w Morzu Bałtyckim, którego konsekwencją jest masowe występowanie sinic i innych mniej lub bardziej toksycznych glonów.

Projekt, który był współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, został skierowany do wybranych miast i zlokalizowanych na ich terenie oczyszczalni ścieków w tym rejonie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. był jednym z 11 partnerów Projektu PURE. Nasza firma przystąpiła do tego przedsięwzięcia na mocy umowy podpisanej w 5 maja 2010 roku. Nasz zespół od samego początku brał udział w krajowych i międzynarodowych szkoleniach i seminariach dotyczących kwalifikowalności kosztów, a także kwestiach dotyczących gospodarki osadowej. Spotkanie rozpoczynające Projekt (Kick-off) odbyło się w Helsinkach w styczniu 2010 roku. Założeniem projektu było udzielenie wsparcia miastom partnerskim w taki sposób, aby możliwe było zmniejszenie zawartości fosforu w odprowadzanych ściekach po oczyszczeniu do wartości 0,5 mg P/l, który jest zgodny z zaleceniami HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku). Unijne normy mówią o wartości 1 mg P/l. Dzięki temu, że mamy jedną najnowocześniejszych w Europie oczyszczalni ścieków POMORZANY oraz zmodernizowaną oczyszczalnię ZDROJE, zakładane przez Projekt PURE wartości już od dawna osiągnęliśmy.

 

Partnerzy projektu  

Partner Wiodący:
Union of the Baltic Cities (UBC), Commission on Environment www.ubc-environment.net
 

i pozostali partnerzy:

 • Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku HELCOM (Finlandia) www.helcom.fi
 • Fundacja Johna Nurminena (Finlandia) www.cleanbalticsea.fi
 • Mariehamn Town (Finlandia) www.mariehamn.ax
 • Gmina Miasto Gdańsk www.gdansk.gda.pl
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin www.zwik.szczecin.pl
 • Riga Water Ltd. (Łotwa) www.rw.lv
 • Jrmala Water (Łotwa) www.jurmalasudens.lv
 • Järve Biopuhastus OÜ Kohtla-Järve (Estonia) idavesi.digiinfo.ee
 • Brest Vodokanal (Białoruś) www.bvod.by
 • Entsorgungsbetriebe Lübeck (Niemcy) www.entsorgung.luebeck.de

 

Podjęte działania

Następne warsztaty szkoleniowe, w których udział brała kilkuosobowa delegacja ZWiK odbyły się kolejno:

 • w Rydze
 • w Talinie
 • w Gdańsku
 • w Lubece
 • w Helsinkach
 • w Sankt Petersburgu

Omawiano postępy we wdrażaniu wytycznych Projektu przez poszczególnych Partnerów oraz wymieniano doświadczenia. Łącznie delegaci ZWiK odwiedzili sześć oczyszczalni ścieków, gdzie konfrontowali rozwiązania tam zastosowane w odniesieniu do szczecińskich obiektów. Odbyły się dwa audyty techniczne obu naszych oczyszczalni, podczas których analizowano przede wszystkim efektywność oczyszczania ścieków i w znacznie mniejszym stopniu gospodarki osadowej.  Oba  zakończyły się pozytywną oceną naszych oczyszczalni.

 

Finansowanie Projektu

W przypadku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji mamy do czynienia z tzw. projektem miękkim, programowym, opartym na działalności i nie wymagającym dokonywania inwestycji. W projekcie rozliczane były koszty osobowe i koszty wyjazdów służbowych zespołu zaangażowanego w przedsięwzięcie.

Całkowity budżet Projektu (w rozumieniu wszystkich Partnerów) to 3.168.620,00 EUR.

Koszt Projektu dla ZWiK to 85.490 EUR. 85% tej kwoty to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Pozostałe 15%, tj. 12.823,50 EUR to koszty własne Spółki. Wszystkie  przedłożone przez naszą Spółkę raporty zostały pozytywnie zweryfikowane.

 

Zakończenie Projektu  

Projekt PURE zakończył się w grudniu 2012 roku. Jego finał pozwolił uzyskać 2 cele: zmniejszyć ilość fosforu w oczyszczonych ściekach i zoptymalizować gospodarkę osadową. Konferencja Końcowa z udziałem wszystkich partnerów projektu odbyła się w październiku 2012 r. w Gdańsku.