994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

"Czysta Odra w Szczecinie - etap 2" - informacja o projekcie

INFORMACJA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie jako Beneficjent w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0157/16-00 z dnia 17.03.2017 r. Projektu „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje, że: dane osobowe osób fizycznych, biorących udział w realizacji Projektu jak wyżej, mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, w celu realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POIiŚ 2014-2020.
Dane mogą być przetwarzane także w celach
archiwalnych i statystycznych.

Koszt całkowity projektu: 69.669.051,82

Wysokość dofinansowania: 28.597.423,96 PLN

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 33.644.028,20 PLN

Wysokość wkładu własnego: 38.964.043,87 PLN

Wysokość wkładu Gminy Szczecin i Gminy Dobra: 2.107.583,99 PLN

Źródła dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI PRZEDSIĘWZIĘCIA
POD NAZWĄ „Czysta Odra w Szczecinie - etap 2”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
CELEM UZUPEŁNIENIA WKŁADU WŁASNEGO BENEFICJENTA

Wysokość pożyczki z NFOŚiGW - 20.975.506,00 PLN

Lokalizacja projektu: projekt zrealizowany w województwie Zachodniopomorskim, w aglomeracji Szczecin oraz w gminie Dobra.

Cele przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie o nazwie ,,Czysta Odra w Szczecinie – etap 2” miało na celu kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Szczecinie, a w szczególności poprawę jakości wód rzeki Odry oraz ochronę jej makrofauny.

Realizacja projektu była związana z osiągnięciem poniższych celów:

 • Poprawą warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, ograniczającą niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników oraz umożliwiającą podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego);
 • Poprawą konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Szczecińskiej;
 • Redukcją zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych;
 • Poprawą stanu czystości wód powierzchniowych, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu, a tym samym przyczyni się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans;
 • Osiągnięciem wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Opis i zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

Projekt „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2” zrealizowany został w mieście Szczecinie, województwo zachodniopomorskie w aglomeracji Szczecin Prawobrzeże oraz Szczecin Lewobrzeże oraz w gminie Dobra.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – szt. 1,
 • Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 15,89 km w tym:

  • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 3,55 km,
  • Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 12,34km,
 • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 0,11 km,
 • Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 1,45 km,
 • Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno­kanalizacyjnymi – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego projektu „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2”:

 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 98 RLM,

Wykaz kontraktów:

Nr Nazwa Aglomeracja Status
I. Modernizacja magistrali wodociągowej “Miedwianka” w Szczecinie - Etap III Prawobrzeże zakończono
II. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie Lewobrzeże zakończono
III. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej-Santockiej w Szczecinie Lewobrzeże zakończono
IV. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przestrzennej w Szczecinie Prawobrzeże zakończono
V. Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie (etap II oraz etap I i III) Lewobrzeże Prawobrzeże etap II - zakończono;
etap I i III - zakończono
VI. Zakup dwóch minikoparek z przyczepami dla potrzeb Wydziału Gospodarki Sanitarnej Lewobrzeże Prawobrzeże zakończono
VII. Kampania pomiarowa i aktualizacja bazy danych GIS w zakresie gospodarki ściekowej Lewobrzeże Prawobrzeże zakończono
VIII. Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Lewobrzeże zakończono
IX. Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin Lewobrzeże zakończono
X. Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie Lewobrzeże zakończono
Promocja Lewobrzeże Prawobrzeże zakończono

Realizacja projektu ma się zakończyć do 31.12.2022 roku.