994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Specyfikacja Techniczna wody bezpowrotnie zużytej

WODA BEZPOWROTNIE ZUŻYTA – OGRODOWA

Specyfikacja Techniczna oraz zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej do podlewania terenów zielonych, dla zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Szczecin

Szanowni Państwo, 
 

uprzejmie informujemy, że w przypadku podlewania ogrodu lub przydomowego trawnika - zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przyjętych do rozliczenia przez ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie, może nastąpić jedynie po udokumentowaniu przez klienta faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu należy zamontować dodatkowy wodomierz ogrodowy - podlicznik, do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z poniższą specyfikacją. 
 

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowej instalacji z wodomierzem ogrodowym (podlicznikiem) zachęcamy Państwa do przeanalizowania rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z dodatkowym wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakupu, montażu i wymiany wodomierza - co 5 lat - dokonują Państwo także na własny koszt. 
 

Informujemy również, że woda bezpowrotnie zużyta nie może być odliczana w przypadku rozliczeń związanych z opłatami za śmieci (UCHWAŁA RADY MIASTA SZCZECIN NR XXIII/711/20 z dnia 24 listopada 2020 r.)

INSTRUKCJA MONTAŻU DODATKOWEGO WĘZŁA WODOMIERZOWEGO

1. Dodatkowy węzeł wodomierzowy powinien zostać umieszczony za wodomierzem głównym - na instalacji wewnętrznej dostarczającej wodę do nieruchomości w jednym z dwóch niżej wskazanych miejsc:

 • w tym samym pomieszczeniu co wodomierz główny, maksymalnie 2 m za węzłem gdzie jest on umieszczony, 
   
 • na zewnętrznej ścianie budynku (elewacja zewnętrzna), od strony istniejącego zaworu czerpalnego. 
   

2. Węzeł wodomierzowy musi się składać w kolejności:

 • przed wodomierzem: z zaworu odcinającego z korkiem umożliwiającym spuszczenie wody na okres zimowy, 
   
 • z zamontowanej na ścianie konsoli wodomierzowej (zalecamy: ze stali nierdzewnej) z regulowanymi śrubunkami dla wodomierza, 
   
 • za wodomierzem: z zaworu odcinającego. 
   

3. Węzeł wodomierzowy należy zamontować na wysokości od 30 do 120 cm.

4. W konsoli - w pozycji poziomej i liczydłem do góry - należy zainstalować fabrycznie nowy wodomierz do pomiaru zimnej wody (liczydłem do góry) - o średnicy DN20 lub DN15, przystosowany do zdalnego odczytu obowiązującego w ZWiK Sp. z o.o.

 • dla nieruchomości położonych w prawobrzeżnej części Szczecina - wodomierz firmy SENSUS (typ 120 lub 820) lub wodomierz firmy DIEHL Metering (typ Auriga, Aquarius lub Altair), 
   
 • dla nieruchomości położonych w lewobrzeżnej części Szczecina - wodomierz firmy DIEHL Metering (typ Auriga, Aquarius lub Altair). 
   

5. Przygotowany węzeł połączyć z instalacją wodną do celów wody bezpowrotnie zużytej. Za wodomierzem ogrodowym (podlicznikiem) nie może znajdować się żaden punkt poboru wody, z możliwością odprowadzenia jej do kanalizacji.

6. Dostęp do wodomierza ogrodowego (podlicznika) powinien być swobodny i bezpieczny, zapewniający jego łatwą wymianę, montaż nakładki radiowej, plombowanie, możliwość odczytu wzrokowego i kontroli.

UWAGI:

 • Wszystkie prace łącznie z zakupem materiałów - w tym również wskazanego w pkt. 4 wodomierza ogrodowego (podlicznika) - należy wykonać na swój koszt i we własnym zakresie. Późniejsze koszty eksploatacji wykonanej instalacji wraz z wodomierzem ponosi odbiorca wody. 
   
 • Po wykonaniu dodatkowego węzła należy zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. zakończenie prac celem weryfikacji prawidłowości wykonania instalacji, zaplombowania zamontowanych urządzeń, oraz montażu nakładki systemu zdalnego odczytu. Usługa ta jest płatna i zgodnie z obowiązującym cennikiem ZWiK Sp. z o.o. wynosi obecnie: 655,00 zł (brutto)*kontrola instalacji wody bezpowrotnie zużytej z montażem nakładki. 
   
 • Po pozytywnej kontroli wykonania węzła przez pracowników ZWiK Sp. z o.o. mogą Państwo zawrzeć umowę (lub aneks do obowiązującej już umowy) na korzystanie z wody bezpowrotnie zużytej. Formalności należy dokonać składając stosowny wniosek w Biurze Obsługi Klienta, w formie elektronicznej na adres bok@zwik.szczecin.pl lub za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-Bok). 
   
 • Legalizacja wodomierza wynosi 5 lat od daty umieszczonej na urządzeniu. Po ustaniu terminu legalizacji wodomierz nie będzie uwzględniany do rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej, oraz przy ewentualnych reklamacjach. Wodomierz należy wymienić na nowy lub zalegalizować w uprawnionych do tego punktach legalizacji. 
   
 • Wykonanie dodatkowego węzła wodomierzowego według Specyfikacji Technicznej nie może naruszać prawa własności i uprawnień osób trzecich, oraz nie zastępuje zgody współwłaściciela (lub współwłaścicieli) nieruchomości na wykonanie robót związanych z montażem dodatkowego węzła wraz z wodomierzem ogrodowym (podlicznikiem). Ewentualna zgoda współwłaściciela (lub współwłaścicieli) będzie niezbędna do zawarcia umowy (lub aneksu do obowiązującej już umowy). 
   
 • Odczyt wskazań wodomierza ogrodowego (podlicznika), oraz wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania (bez ścieków), wykonywane będą przez ZWiK Sp. z o.o. razem z odczytem wodomierza głównego. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz ogrodowy (podlicznik) i będzie stanowiło podstawę do określenia ilości odprowadzanych ścieków z nieruchomości. 
   
 • Odczyt wodomierza ogrodowego (podlicznika) i jego rozliczanie wykonywane będzie tylko po zawarciu ze ZWiK Sp. z o.o. stosownej umowy (lub aneksu do obowiązującej już umowy). 
   
 • Przypominamy, że powyższa Specyfikacja Techniczna dotyczy tylko i wyłącznie zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Szczecin. 
   
 • Wydanie Indywidualnej Specyfikacji Technicznej dla wody bezpowrotnie zużytej na wniosek klienta (określające dedykowane zasady montażu węzła wodomierzowego inne niż ujęte w niniejszej instrukcji, oraz dla zabudowy wielorodzinnej) jest odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.zwik.szczecin.pl W tym celu należy złożyć wniosek – osobiście: w Biurze Obsługi Klienta (ul. Golisza 10), w formie elektronicznej na adres: bok@zwik.szczecin.pl lub za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

 

 

ZGŁOSZENIE WYKONANIA INSTALACJI Z WODOMIERZEM OGRODOWYM (PODLICZNIKIEM)DO KONTROLI I ZAPLOMBOWANIA URZĄDZEŃ PRZEZ ZWiKPRZESYŁAJĄC LISTOWNIE LUB NA ADRES E-MAILbok@zwik.szczecin.pl

* cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika usług ZWiK Sp z o.o.