994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.
 2. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
  2. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
   • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
   • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.
    Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
  4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

   We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 3. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku - jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy- jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.
 4. Państwa dane przekazujemy:


  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
   1. podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
   2. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
   3. podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
  2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:


   1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.
 5. Dane z innych źródeł Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 6. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Przysługujące Państwu uprawnienia

  Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:


  1. sprostowanie (poprawienie) danych;
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
   Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie firmy – Szczecin ul. M. Golisza 10 Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
   Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie danych oraz od celu ich przetwarzania.
 8. Prawo do sprzeciwu

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
  2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Zgoda

  Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 10. Skarga

  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 11. Kontakt

  Nasze dane kontaktowe:71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10 tel. 91 4426231

  Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie – iod@zwik.szczecin.pl

UWAGA OBIEKT MONITOROWANY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin.
 2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
 4. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1, lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni;
 6. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.