994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Co mówi Twoja faktura?

W związku z pojawiającymi się od czasu do czasu pytaniami co do znaczenia poszczególnych określeń na fakturze oraz przypadkach pojawiania się fałszywych faktur pokazujemy, na co należy zwrócić uwagę.

Wielu Klientów pyta zwłaszcza czym jest opłata abonamentowa, jaka jest podstawa prawa i jak się ją nalicza. Otóż, zgodnie z §2 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, stawka opłaty abonamentowej to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w złotych przypadająca na danego odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Opłata abonamentowa naliczana jest za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Stawki opłaty abonamentowej wyliczane są dla poszczególnych grup odbiorców w zależności od wielkości ponoszonych kosztów  przedsiębiorstwa, dlatego też inną stawkę będą płacić odbiorcy usług rozliczanych na podstawie wodomierza głównego, inna stawka będzie obowiązywać osoby rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, a jeszcze inną stawkę abonamentową zapłacą odbiorcy usług mieszkający w budynkach wielolokalowych, z którymi przedsiębiorstwo zawarło indywidualne umowy. Szczegóły zamieściliśmy w cenniku usług.