994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Informacja o taryfach

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 2028 zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 roku, poz. 731, zwanej dalej „Kpa”) i na podstawie decyzji SZ.RZT.70.116.2021.RaN z dnia 23.09.2021 r., wydanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie ogłasza wysokość taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w następujących okresach: 26.10.2021r.÷25.10.2022 r., 26.10.2022 r.÷25.10.2023 r. i 26.10.2023r.÷ 25.10.2024 r.

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą odbiorców wszystkich usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Spółkę na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz części obszaru gmin: Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra i Police.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-36 miesięcy.

Wysokość cen i stawek


Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 1-36 miesięcy.
Taryfowe grupy odbiorców usług.

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie usług odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilości odprowadzonych ścieków. Na podstawie przypisanych kosztów dokonano zróżnicowania odbiorców na podstawie sposobu rozliczania za świadczone usługi.

1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

- Grupa 1 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia,

- Grupa 2 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia i wodomierza dodatkowego

- Grupa 3 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2-miesięcznych na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia

- Grupa 4 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2-miesięcznych na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia i wodomierza dodatkowego

- Grupa 5 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2-miesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytach wodomierza dokonywanych przez przedsiębiorstwo trzecie

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

- Grupa 1 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia,

- Grupa 2 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 1-miesięcznych na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia i wodomierza dodatkowego

- Grupa 3 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2-miesięcznych na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia

- Grupa 4 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2-miesięcznych na podstawie wodomierza głównego lub wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia i wodomierza dodatkowego

- Grupa 5 - Odbiorcy usług rozliczani w okresach 2-miesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytach wodomierza dokonywanych przez przedsiębiorstwo trzecie

- Grupa 6 - Odbiorcy usług rozliczani tylko za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresach 2-miesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytach wodomierza dokonywanych przez przedsiębiorstwo trzecie

Wymagane parametry ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

*) Wartości dopuszczalne wskaźników określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń Kanalizacyjnych z dnia 14.07.2006 (t.j. Dz.U. 2016.1757).


Stawka taryfy dla opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnychZasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.


Główne warunki dla wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, szczegółowe wymagania określają zapisy umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

1. Analizy kontrolne stężeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji są wykonywane przez Dostawcę usług tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

2. Podstawę stwierdzenia przekroczenia wartości wskaźników określonych w tabeli stanowić będą wyniki analizy laboratoryjnych próbki ścieków wykonanej z próbki uśrednionej z trzech prób pobranych w ciągu godziny.

W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych dwoma lub więcej przyłączami, podstawą stwierdzenia przekroczenia będą uśrednione próbki ścieków pobranych trzykrotnie ze wskazanych studni kontrolnych w ciągu godziny.

3. Do obliczenia wartości opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej, Dostawca usług przyjmie taką ilość ścieków, jaka została przyjęta do wyliczenia należności za odprowadzanie ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

4. W razie przekroczenia równocześnie dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustalana jest dla najwyższego wyliczonego wskaźnika przekroczenia.

5. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej dolicza się do każdej faktury za dostawę wody i odbiór ścieków licząc od dnia kontroli.

6. Koszty związane z wykonaniem analiz, w przypadku stwierdzenia przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, pokrywa Odbiorca usług na podstawie przedłożonej faktury. Ustala się je jako sumę kosztów pobrania próbek oraz wykonania pomiarów i analiz, na których podstawie stwierdzono naruszenie warunków odprowadzania ścieków.

7. W przypadku zaprzestania naruszania warunków odprowadzania ścieków albo zmniejszenia stopnia naruszania tych warunków Odbiorca usług może ubiegać się, o zaprzestanie naliczania opłaty lub zmniejszenie jej wysokości przedstawiając wyniki badań odprowadzanych ścieków, wykonane przez laboratorium posiadające odpowiednią akredytację wraz z wnioskiem zawierającym informację o sposobie osiągnięcia ograniczenia przekroczenia.

8. Zakres przedstawionych badań musi być zgodny z zakresem badań kontrolnych Dostawcy usług.