994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Laboratorium

Laboratorium Centralne od 2005 roku posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 649, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji laboratoriów do wykonywania określonych działań. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań, certyfikowanych usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Posiadamy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecnie zatwierdzającą pobór próbek i badanie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, badania próbek wody przeznaczonej do spożycia mogą wykonywać laboratoria o systemie zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zakres usług Laboratorium obejmuje:

  • pobieranie próbek wody, wody do spożycia i ścieków
  • wykonanie analiz fizykochemicznych próbek wody, wody do spożycia, ścieków,
  • wykonanie analiz mikrobiologicznych próbek wody, wody do spożycia,
  • oznaczenie biologicznego wskaźnika kontroli skuteczności sterylizacji (sporal A), rodzaj: obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus.

Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach, normach międzynarodowych oraz według metod opisanych w procedurach badawczych. Nad realizacją powyższych zadań czuwa zespół posiadający uprawnienia, kwalifikacje i zasoby niezbędne do ich realizacji. Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz zapewniamy właściwe warunki środowiskowe do wykonywania badań.

Naszym Klientom dostarczamy wyniki poprawne, precyzyjne, które są zgodne z ustaleniami, co do stosowanych metod badawczych oraz terminu ich realizacji. Laboratorium Centralne zapewnia swoim klientom bezstronność rozumianą jako zachowanie obiektywności. Działalność laboratoryjna jest wolna od nacisków komercyjnych i finansowych. Laboratorium jest odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji usług. Pracownicy Laboratorium Centralnego zobowiązują się do zachowania poufności o prowadzonych badaniach.

Siedziba naszego Laboratorium Centralnego mieści się przy ul. Szczawiowej 9-14 (wejście główne od ul. Boryny 63). Kontakt: telefon 91-48-98-835, 723-940-797, mail: laboratorium@zwik.szczecin.pl.

Numery kontaktowe do próbkobiorców: Sebastian Darda tel. 695 150 264, Dariusz Siewicz tel. 695 150 267.

Zakres akredytacji Laboratorium.