994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Kadra

Na dzień 31.12.2018 roku Spółka zatrudniała 709 pracowników (wg etatów 700,80), w tym 263 osób na stanowiskach nierobotniczych i 446 osób na stanowiskach robotniczych. Porównując strukturę zatrudnienia w latach poprzednich odnotowuje się wzrost pracowników posiadających wykształcenie wyższe i średnie, a spadek pracowników z wykształceniem zasadniczym, średnim i podstawowym.

Struktura wiekowa wyrażona w procentach wskazuje na wzrost pracowników w grupie powyżej 50 lat, a spadek w grupie 18-35 i 36-50 lat.
Struktura zatrudnionych wg wieku przedstawiała się następująco:

Strukturę zatrudnienia wg poziomu wykształcenia przedstawia kolejny wykres:

Pracownicy Spółki uczestniczą w różnych projektach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe m.in. w specjalistycznych kursach, seminariach, konferencjach, szkoleniach kadry kierowniczej. W pierwszej kolejności są to szkolenia obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Obejmują wszystkie stanowiska, które podlegają tym przepisom.

Równocześnie realizowane są szkolenia niezbędne z punktu widzenia pracy na poszczególnych stanowiskach, dotyczące podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych uprawnień, wynikające ze zmian przepisów i bieżących potrzeb komórek organizacyjnych. Główne obszary są związane z zastosowaniem przepisów prawa, doskonalenia umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych.