994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Kodeks etyki

Załącznik nr 1 do Kodeksu etyki
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Szczecinie

 

KODEKS ETYKI
W ZAKŁADZIE
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W SZCZECINIE

Wszyscy pracownicy ZWiK uczestniczą w tworzeniu pozytywnego wizerunku ZWiK, dlatego też pracodawca wymaga, aby przy wykonywaniu obowiązków służbowych, pracownicy przestrzegali właściwych standardów postępowania, które wyznaczają zasady:

 

praworządności, rzetelności i profesjonalizmu

oznaczające między innymi, że pracownik ZWiK:

1.         wykonuje swoje obowiązki starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, miejscowego oraz wewnętrznego, mając na względzie dobrze pojęty interes pracodawcy,

2.         wykonuje zadania sumiennie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie,

3.         uzyskane w wyniku wykonywanych zadań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,

4.         jest lojalny wobec pracodawcy, gotów do rzetelnego wykonywania poleceń służbowych, bez względu na własne przekonania i poglądy, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo;

 

uczciwości, bezinteresowności, bezstronności i neutralności

oznaczające między innymi, że pracownik ZWiK:

1.         przy wykonywaniu swoich obowiązków nie kieruje się interesem prywatnym, nie oczekuje korzyści dla siebie lub członków swojej rodziny,  

2.         sprawy załatwia bez osobistych preferencji dla którejkolwiek ze stron w sposób transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji,

3.         traktuje z jednakową starannością, życzliwością i kulturą osobistą wszystkich klientów, kontrahentów, innych pracowników, odnosząc się do nich z szacunkiem i prezentując partnerskie relacje,

4.         nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem pracodawcy,

5.         dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem, w szczególności klientami, kontrahentami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami władz publicznych, innymi pracownikami;

 

odpowiedzialności

oznaczająca między innymi, że pracownik ZWiK:

1.         dba o majątek ZWiK zarówno ten bezpośrednio powierzony jak i każdy inny, w tym narzędzia służące do wykonywania codziennej pracy odpowiednio zabezpiecza przed zniszczeniem, kradzieżą lub dostępem osób niepożądanych,

2.         zgłasza bezpośredniemu przełożonemu zauważone przez siebie przypadki niegospodarności, sprzeniewierzenia środków pracodawcy oraz zdarzeń korupcyjnych, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności,

3.         dba o dobre imię ZWiK i ochronę jego interesów,

4.         podejmuje działania w sposób rozważny i skuteczny,

5.         relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku oraz pomocy,

6.         przestrzega zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.