994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Wymiana wodomierzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 poz. 759) okres legalizacji każdego wodomierza wynosi 5 lat i po tym okresie wodomierz należy wymienić na urządzenie posiadające ważną cechę legalizacyjną (najczęściej spotykana i najprostsza forma zapewnienia urządzenia pomiarowego z ważną cechą legalizacyjną) lub też poddać legalizacji.

Obowiązek legalizacyjny dotyczy zarówno wodomierzy głównych, jak i wodomierzy dodatkowych (także tych zamontowanych na wniosek odbiorcy zgodnie z wcześniej uzyskanymi warunkami w ZWiK w Szczecinie).


WODOMIERZ GŁÓWNY

W przypadku wodomierza głównego (zasadniczego dla rozliczeń z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków) jego wymiana przeprowadzana jest przez pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie. W tego typu sytuacjach odbiorcy usług zazwyczaj otrzymują wcześniejszą informację na temat planowanego terminu, w którym będzie miała miejsce wymiana wodomierza.

Poza obecnością i udostępnieniem miejsca, w którym zamontowany jest wodomierz główny należy w szczególności zapewnić swobodny dostęp do:

  • miejsca zamontowania wodomierza – w tym celu należy uprzątnąć składowane w obrębie wodomierza rzeczy, meble, rowery, kartony, etc.,
  • głównego zaworu odcinającego dopływ wody do nieruchomości (o ile jest zlokalizowany w obrębie nieruchomości),
  • do studni wodomierzowej. Wcześniej należy sprawdzić stan studni wodomierzowej. W przypadku, gdy znajduje się w niej woda należy ją usunąć. Przypominamy, że za stan studni odpowiada odbiorca usług.

Ważne: pracownicy ZWiK mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu m.in. wymiany wodomierza (podstawa prawna: art. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. z 2020 poz. 2028).

Ważne: w toku wymiany wodomierza mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje wydłużające czas zaplanowany na pracę monterów (np. uszkodzony zawór odcinający, zły stan techniczny przyłącza). To z kolei wpływa na przesunięcie się wizyty monterów na kolejnych adresach. Prosimy wówczas o wyrozumiałość, jak również cierpliwość – dana brygada zawsze stara się maksymalnie skrócić czas działania tak, aby jak najszybciej dotrzeć pod kolejny adres.


WODOMIERZ DODATKOWY

W przypadku wodomierza dodatkowego (m.in. na potrzeby wody ogrodowej, bezpowrotnie zużytej) obowiązek legalizacyjny leży po stronie odbiorcy usługi.

Tym samym to odbiorca usług:

  • osobiście pilnuje, aby wodomierz posiadał ważną cechę legalizacyjną (5 lat),
  • we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje wymiany wodomierza na urządzenie posiadające ważną cechę legalizacyjną (lub też poddaje posiadany wodomierz procesowi legalizacji w punkcie posiadającym uprawnienia nadane przez Główny Urząd Miar). Ważne: na potrzeby utrzymania zdalnego sposobu odczytu wodomierza dodatkowego, jak i niezawodnej jego pracy wskazany jest montaż wodomierza rekomendowanego przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Obecnie (m.in. z uwagi na stosowany system odczytów i fakturowania) są to wodomierze firmy Diehl Metering (modele: Aquarius, Auriga, Altair),
  • po dokonaniu wymiany (lub legalizacji) wodomierza dodatkowego zgłasza ten fakt do ZWiK np. przesyłając na adres: bok@zwik.szczecin.pl wypełniony Protokół wymiany wodomierza, który można pobrać tutaj.