994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Kropla przydatnej wiedzy

 • Posiadanie Certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji obliguje nasze laboratorium do wykonywania każdorazowo dwóch badań każdej próbki i podawania średniej jako wyniku, pod warunkiem, że wyniki cząstkowe nie odbiegają znacząco od siebie,
 • Jeśli posiadasz własną studnię, pamiętaj, że na pogorszenie jakości jej wody mogą mieć wpływ: przenikanie do wód gruntowych zanieczyszczeń pochodzących z zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych lub nieszczelnych szamb w najbliższej okolicy, dłuższa przerwa w użytkowaniu studni oraz wszelkie modernizacje lub naprawy instalacji wodnej.
 • Nasze laboratorium bada od 10-14 próbek wody dziennie, a więc ok. 220 miesięcznie i ok. 2700 rocznie.
 • Zalegający w typowej rurze kanalizacyjnej (średnicy 150 mm) osad o grubości tylko 5 cm zmniejsza aż o 30% jej przepustowość.
 • Żadnej sieci kanalizacyjnej nie należy pozostawiać samej sobie. Każda wymaga okresowego czyszczenia z wykorzystaniem wielofunkcyjnych pojazdów. Warto również prowadzić inspekcje jej stanu przy pomocy zdalnie sterowanej kamery telewizyjnej w celu wykrycia uszkodzeń i nielegalnych podłączeń.
 • Odprowadzanie wód deszczowych z rynien, wpustów deszczowych, odwodnień liniowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, jak również ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej jest prawnie zabronione. Jeśli chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy jest sieć rozdzielcza czy ogólnospławna oraz jakie są możliwości odbioru ścieków bądź rozdziału ścieków sanitarnych od deszczowych, skontaktuj się z naszym Działem Technicznym.
 • Zakład Produkcji Wody „Miedwie” produkuje ok. 50 tys m3 wody na dobę.
 • Ilość ścieków, które jest w stanie przyjąć oczyszczalnia Pomorzany to 66 tys m3 na dobę
 • W ciągu 13 lat (2005 - 2018) ZWIK zmniejszył straty wody o ok. 1 mln m3
 • W ciągu 13 lat (2005 - 2018) koszt energii elektrycznej zużywanej rocznie wzrósł z 5,3 mln zł do 14,5 mln zł
 • W ciągu 15 lat (2003 - 2018) ilość obiektów ZWIK związanych z oczyszczaniem ścieków wzrosła z 15 do 150.
 • Ponad 14% rocznych wydatków ZWIK Szczecin to koszty spłaty kredytów na zrealizowane inwestycje.
 • Długość sieci wodociągowej w Szczecinie to ok. 1370 km.
 • Długość sieci kanalizacyjnych oraz przyłączy eksploatowanych przez ZWIK Szczecin wynosi ok. 1 260 km.
 • Środki na największe zrealizowane w ostatnich latach inwestycje pozyskujemy za pośrednictwem instytucji wdrażających i dysponentów środków unijnych, tj.: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Głównymi Funduszami, z których pochodzi nawet 66% środków na nasze inwestycje są Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 • Nasze zbiorniki wyrównawcze mają łączną objętość 37 tys m3, co pozwala na zaspokojenie potrzeb większej części miasta nawet przez 12 godzin od zatrzymania bieżącej produkcji.
 • Pierwsza wzmianka o istnieniu systemu wodociągowego na terenie miasta Szczecina pochodzi z 1577 roku, gdy na polecenie księcia Jana Fryderyka przebudowywano Zamek Książąt Pomorskich i doprowadzano do niego bieżącą wodę. Budowniczym wodociągów był Szymon Petzke.
 • Ciepło potrzebne do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni Pomorzany pochodzi w całości ze spalania osadów pościekowych, będących produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków.
 • Ścieki, które każdego dnia spływają z naszych toalet i umywalek są przetwarzane przez wyselekcjonowane szczepy bakterii. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Odry, natomiast osad jest m.in. zagęszczany, stabilizowany, odwadniany, suszony i spalany. Na koniec powstają, składowane na wysypisku, niegroźne dla środowiska żużle i popioły.
 • Zabytkowe pompy znajdujące się na terenie Szczecina wyprodukowane zostały w drugiej połowie XIX w. w miejscowej firmie F. Poepckego. Odlane z żeliwa urządzenia stanowiły dodatkowe źródło wody pitnej dla mieszkańców Szczecina i z tego względu odegrały bardzo ważną rolę podczas II wojny światowej i w okresie powojennym, gdy sieci wodociągowe nie były sprawne. W 2000 roku wpisane zostały do rejestru zabytków. Obecnie jest ich w Szczecinie 27 i są własnością Gminy. Są to pompy ujmujące wody podziemne, niezintegrowane z istniejącym systemem wodociągowym.
 • Nieszczelne krany czy wadliwe spłuczki w toalecie mogą powodować niewielkie, lecz stałe straty wody, które w skali roku mogą stać się mocno odczuwalne dla portfela. Warto je zlokalizować i usunąć.
 • W oczyszczaniu ścieków z Twojego mieszkania (toalety, wanny, umywalki) pomagają pożyteczne bakterie. W ich pracy dużą rolę odgrywają pory roku. Zimą bakterie te zapadają w „sen”, więc trzeba je silniej stymulować do trawienia zgubnego dla środowiska azotu i fosforu.
 • Woda odprowadzana po oczyszczaniu ścieków do Odry jest krystalicznie czysta. Spełnia najbardziej surowe wymagania prawa unijnego i polskiego. W okolicach jej ujścia pasą się dziki, są ptaki, a wiosną na wodzie podziwiamy lilie wodne i grążele żółte. Odra pięknieje. Znowu - po latach - staje się rzeką tętniącą życiem.