994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Historia spółki

Spółka została utworzona aktem założycielskim (notarialnym) 2 września 1999 w wyniku likwidacji komunalnego zakładu budżetowego Gminy Szczecin (działającego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji), w której Gmina Miasto Szczecin posiada 100 proc. udziałów. Spółka została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie 27 grudnia 1999 i wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo komunalne, bez względu na charakter prawny tych stosunków, a składniki mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego stały się majątkiem spółki.

Kapitał założycielski wynosił 150 000 000 zł. Firmą zarządzał Zarząd: Prezes Dyrektor Generalny – Paweł Zieliński, Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych - Mieczysław Żywotko, Członek Zarządu Dyrektor d.s. Technicznych - Ryszard Wójcik, Członek Zarządu Dyrektor ds. Inwestycji Współfinansowanych z Funduszu Spójności - Elżbieta Ostatek, Członek Zarządu Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności - Stanisław Jankowski. 25 kwietnia 2007 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa spółki, funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego ZWiK objął Olgierd Geblewicz. 18 marca 2011 roku uchwałą Rady Nadzorczej funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego ZWiK Sp.z o.o. w Szczecinie powierzono Beniaminowi Chochulskiemu. Po jego rezygnacji, 14 września 2015 roku Rada Nadzorcza powierzyła tę funkcję dotychczasowemu Członkowi Zarządu Dyrektorowi Technicznemu - Ryszardowi Wójcikowi. W dniu 11 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 stycznia 2016 roku stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego powierzyła p. Waldemarowi Gill, który funkcję tę pełni jednoosobowo.

Spółka jest zakładem użyteczności publicznej realizującym w szczególności zadania własne Gminy Szczecin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Działa na obszarze Gminy Miasto Szczecin, a ponadto wykonuje swoje zadania na terenie lub na rzecz gmin ościennych (Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra Szczecińska, Police) prowadzi sprzedaż, serwis i legalizację wodomierzy na terenie woj. zachodniopomorskiego, dokonuje przeglądów i bieżących napraw oraz wymian infrastruktury wod–kan. na zlecenie okolicznych gmin.

ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie sukcesywnie zmienia swój wizerunek: z przedsiębiorstwa komunalnego o socjalistycznej proweniencji, kojarzonego wyłącznie z dostawą wody pitnej i odprowadzaniem ścieków, od kilku lat jest postrzegana jako nowoczesna , dynamicznie rozwijająca się firma, z powodzeniem absorbująca unijne fundusze. Spółka zakończyła zadania inwestycyjne wynikające z kolejnych etapów programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” i rozpoczyna realizację projektu „Czysta Odra w Szczecinie”.

Jednym ze stałych elementów działalności spółki jest gospodarowanie posiadanym mieniem. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. gospodaruje na 108 nieruchomościach o łącznej powierzchni 111 ha w gminach Szczecin, Goleniów, Stare Czarnowo, Dobra Szczecińska, Kobylanka, Kołbaskowo, Dziwnów, na których posadowione są budynki, budowle, urządzenia i sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne.

14 listopada 2005 zarząd spółki zmienił jej siedzibę - zrezygnowano z wynajmowania pomieszczeń przy ul. Szymanowskiego 2, zakupiono budynek przy ul. Golisza 10 i tam zostały przeniesione m.in. władze Spółki, Księgowość, Wydział Handlowy, Wydział Organizacji i Zarządzania, Dział Gospodarki Sanitarnej, Wydział Sieci Wodociągowej, Wydział Transportu, Warsztaty. W nowej siedzibie na parterze uruchomiono nowoczesne Biuro Obsługi Klienta.

Władze spółki promują realizowane programy inwestycyjne biorąc czynny udział w procesie edukacji społecznej na temat ochrony środowiska, szczególnie edukacji ludzi młodych. Za działalność chroniącą naturalne środowisko, a także udział w procesie edukacji społecznej, za wspieranie imprez kulturalnych i sportowych istotnych dla mieszkańców miasta, dobre i twórcze kontakty ze społecznościami lokalnymi, dobre relacje z klientami, wykonawcami itd., Europejska Organizacja Pracodawców Sektora Publicznego (działająca pod auspicjami Unii Europejskiej) przyznała spółce w 2008, jako jednej z 4 polskich firm - certyfikat CEEP - CSR. Jest to cenne wyróżnienie stawiające ZWiK Sp z o.o w Szczecinie wśród czołowych firm polskich i europejskich o znacznie większych tradycjach w zakresie działalności Public Relations (kontakty publiczne w tym ze społecznością lokalną) i Corporate Social Responsibility (działalność bezpieczna dla środowiska i preferująca uprawianie odpowiedzialnego biznesu). Za swoją działalność inwestycyjną spółka otrzymała w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dwukrotnie (w 2008 i 2009) tytuły „Lidera Eko – Inwestycji” oraz w czerwcu 2009 zwyciężyła w regionalnym plebiscycie czytelników „Kuriera Szczecińskiego”, w kategorii „inwestycja”, plebiscycie zainicjowanym przez Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego.

Obecny kapitał zakładowy Spółki wynosi 222 334 500 zł. Na koniec grudnia 2018 roku zakład zatrudniał 709 pracowników, a na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie zwiększa się grupa pracowników z wykształceniem wyższym.

W dniu 11 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego powierzyła p. Waldemarowi Gill, który funkcję tę pełnił jednoosobowo do momentu przejścia na emeryturę. Od 5 października 2020 r., funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie pełni p. Patrycja Wolińska – Bartkiewicz.