994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Konkurs

07. 11. 2023

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz wszystkie przedszkolaki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematem jest ochrona zasobów wodnych, czyli wszystko to, co z wodą jest związane! Ekologia, oszczędzanie, sprzątanie świata, zdrowe nawyki - cokolwiek przyjdzie Wam do głowy, a jest związane z wodą i jej ochroną. Technika wykonania prac jest dowolna, a na Wasze arcydzieła czekamy do 30.11. Zapraszamy! 

Projekt "Pij kranówkę" dofinansowano ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Regulamin
Konkursu Plastycznego dla Dzieci
„Pij kranówkę
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy konkurs ("Konkurs") organizowany jest przez ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.
Z O.O.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Pij kranówkę” realizowanego przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie, którego partnerem jest Gmina Miasto Szczecin.
Projekt „Pij kranówkę” jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Szczecinie.
3. Przedmiotem konkursu są plakaty, których tematem mają być znane sposoby na ochronę wody.
4. Celem konkursu jest :
a) utrwalanie właściwych nawyków proekologicznych oraz kształtowanie świadomości dzieci i
młodzieży, a także ich rodziców w zakresie roli jaką w codziennym życiu odgrywa środowisko
wodne oraz potrzeby ochrony tego środowiska i współodpowiedzialności za ochronę dóbr
przyrody;
b) wykształcenie odpowiedzialnej za stan środowiska naturalnego w naciskiem na ekosystem
wodny;
c) doprowadzenie do wyrobienia prawidłowych nawyków w kontaktach z wodą.
5. Konkurs trwać będzie od dnia 01.09.2023 do 30.11.2023.
6. Konkurs jest organizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
9. Konkurs jest integralną częścią projektu kampanii edukacyjno-informacyjnej.
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Ul. Golisza 10a 71-682 Szczecin
91 44 26 200
www.zwik.szczecin.pl
§ 2
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest przeznaczony dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do dnia 30.11.2023 plakatu o dotyczącego
ochrony zasobów wodnych na adres ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs „Pij
kranówkę”.
3. Technika prac – plakat wykonany farbami plakatowymi, kredkami, pisakami, collage (kolaż), witraż,
wydzieranka lub inną techniką do wyboru przez uczestnika konkursu.
4. Format prac A2 lub A3. Prac nie należy oprawiać.
5. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Przyjmujemy jedynie prace indywidualne.
6. Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, kategorię (przedszkole, klasy
I-III lub IV-VIII) dokładny adres uczestnika oraz szkoły (placówki).
§ 3
Nagrody
1. Nagrody będą rozdzielane w trzech kategoriach:
a) Przedszkola;
b) uczniowie klas I-III;
c) uczniowie klas IV- VIII;
2. Wśród uczestników Konkursu jury konkursowe wyłoni po 3 zwycięzców w każdej kategorii.
3. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
a) praca jest zgodna z tematyką;
b) spełnienie celu konkursu;
c) pomysłowość;
d) oryginalność;
e) estetykę.
4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.
5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
§ 4
Przyznawanie nagród
1. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom wyłonionym przez jury konkursowe spośród osób, które
spełniły warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym regulaminie.
2. Osoby, które zostały wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o wygranej oraz o terminie i
sposobie odbioru Nagrody poprzez informację na stronie internetowej Organizatora oraz pocztą,
telefonicznie lub emailem (przy wykorzystaniu danych podanych przez uczestnika) w terminie 3 dni
roboczych od daty podjęcia decyzji przez jury.
3. Nagrody zostaną wręczone w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
4. W przypadku nieodebrania nagrody przez uczestnika Konkursu w terminie 30 dni od powiadomienia,
uczestnik traci prawo do nagrody. Nagroda niewydana pozostaje w dyspozycji Organizatora.
§ 5
Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji
z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości przewidzianych w regulaminie nagród.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do wykorzystania i przetwarzania danych uczestników Konkursu, w zakresie
niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem oraz w celach marketingowych i
statystycznych oraz na umieszczenie ich w bazie danych Organizatora stosownie przepisów
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz innych ustaw.
4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej projektu.