994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Stanowisko Specjalisty ds. inwentaryzacji sieci, obiektów technicznych i geodezji

29. 06. 2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku Specjalisty ds. inwentaryzacji sieci, obiektów technicznych i geodezji

Opis stanowiska:

Do obowiązków służbowych przynależnych do stanowiska należy:

· wprowadzanie i aktualizacja danych Branżowej Ewidencji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej w systemie GIS,

· przygotowanie złożonych (wielokryterialnych) analiz przestrzennych w środowisku GIS, generowanie wydruków map tematycznych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne zakładu, w tym wydruków wieloformatowych,

· prowadzenie rejestrów dokumentacji, metryk zasuw i hydrantów, kart studni kanalizacyjnych,

· wykonywanie pomiarów terenowych i ich opracowywanie w ramach weryfikacji przebiegów tras uzbrojenia podziemnego wod-kan. oraz wyznaczanie w terenie miejsc kolizji uzbrojenia podziemnego podczas prowadzonych prac remontowych i usuwania skutków awarii,

· weryfikacja wpływającej dokumentacji geodezyjnej w zakresie jej poprawności, kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami,

· udzielanie informacji jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, firmom projektowym i wykonawczym w ramach sporządzania wywiadów branżowych,

· współpraca z MODGiK w zakresie wymiany danych pomiędzy Branżową ewidencją sieci wod-kan. a bazą GESUT oraz w zakresie wzajemnej harmonizacji ich danych.

Wymagania:

· wykształcenie wyższe geodezyjne,

· udokumentowany min. 5 letni staż pracy w firmie z branży geodezyjnej, w tym uczestnictwo w realizacji projektów z zakresu GIS,

· geodezyjne uprawnienia zawodowe z zakresu 1,

· znajomość przepisów prawa geodezyjnego prawa budowlanego, prawa wodnego planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

· praktyczna znajomość obsługi oprogramowania GIS i CAD ( w szczególności ArcGIS i AutoCAD),

· mile widziane prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty:

· życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

· list motywacyjny.

Dokumenty należy przesłać najpóźniej do dnia 20.07.2021r. na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Kadr i Szkoleń, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: kadry@zwik.szczecin.pl

Informacja dla kandydatów do pracy:

1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

2. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

3. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.

4. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów, innych dokumentów niż te, które są opisane w ogłoszeniu.

5. Zastrzegamy swobodny wybór osób do dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza nieskorzystanie przez ZWiK Sp. z o.o. ze złożonej oferty zatrudnienia.

6. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.

7. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

a) Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,

c) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. inwentaryzacji sieci, obiektów technicznych i geodezji, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda,

d) mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

e) dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,

f) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,

g) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział,

h) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i) nie jesteście Państwo profilowani.