994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Praca na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. należności

13. 01. 2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. należności

Opis stanowiska:

• Prowadzenie rozrachunków z odbiorcami z zakresu należności oraz windykacja należności.
• Kontakt z klientami: telefoniczny, mailowy, listowny, bezpośredni.
• Przygotowanie wniosków do negocjacji z Klientami – warunków spłaty należności.
• Ewidencja w systemie informatycznym dokumentów w szczególności księgowanie dowodów bankowych, odpisów aktualizujących, odpisów podatkowanych, not odsetkowych, odsetek naliczonych, opłat sądowych, opłat skarbowych, zaliczek komorniczych i innych operacji.
• Obsługa poleceń zapłaty oraz zleceń stałych płatności z ROR w zakresie rejestrowania zgód na pobór zapłaty z rachunku bankowego zleceniodawcy przelewu oraz generowania zestawień płatności.
• Kontrola prawidłowej realizacji ugody ratalnej zawartej z dłużnikiem.
• Naliczanie odsetek i wystawianie not odsetkowych. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących naliczenia odsetek oraz wniosków o umorzenie not odsetkowych, wysyłanie wezwań do zapłaty.
• Ustalanie danych osobowych dłużników, w szczególności w CEiDG, KRS.
• Monitorowanie należności debetowych, stanu zadłużenia, należności kredytowych, analizy.
• Przygotowanie wniosków i spisywanie należności zgodnie z przyjętymi procedurami oraz analizowanie zebranej dokumentacji i uzasadnienie celowości spisania należności. Księgowanie należności po wcześniejszej akceptacji przełożonego: debetowych przeterminowanych, przeterminowanych – drobnych, zgodnie z przyjętymi procedurami.
• Przygotowywanie zleceń płatności, w szczególności: zwrotów tytułem nadpłat odbiorców, faktur korygujących, mylnych wpłat, opłat związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.
• Prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz upadłościowych i restrukturyzacyjnych w zakresie ewidencji księgowej.
• Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kaucji.
• Bieżąca analiza i uzgadnianie sald prowadzonych rozrachunków. Wyjaśnianie różnic i nieścisłości w rozrachunkach.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe kierunkowe związane ze specyfiką zadań na stanowisku,
• biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
• min. 3 letnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,
• dobra organizacja pracy,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny i życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

Dokumenty należy przesłać najpóźniej do dnia 31.01.2023 r. do Działu Kadr i Szkoleń, ul. Golisza 10, pok.228 lub drogą elektroniczną na adres: kadry@zwik.szczecin.pl

Informacja dla kandydatów do pracy:

1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

2. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

3. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.

4. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów, innych dokumentów niż te, które są opisane w ogłoszeniu.

5. Zastrzegamy swobodny wybór osób do dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza nieskorzystanie przez ZWiK Sp. z o.o. ze złożonej oferty zatrudnienia.

6. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.

7. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

a) Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,

c) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. należności, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda,

d) mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

e) dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,

f) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,

g) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział,

h) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i) nie jesteście Państwo profilowani.