994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Ważny audyt w laboratorium. Wypadliśmy idealnie!

12. 07. 2023

​Mamy to! Kolejny raz nasze laboratorium uzyskało pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji. Audyt, który został u nas przeprowadzony obejmował cały System Zarzadzania w Laboratorium, zgodnie z określonymi normami. Wypadliśmy idealnie.

Akredytacja to uznanie przez upoważnioną jednostkę kompetencji laboratoriów do wykonywania określonych działań. Certyfikacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań, usług, kadry oraz systemów zarządzania. Audyt został przeprowadzony w corocznej ocenie przez trzech audytorów: audytora wiodącego i dwóch audytorów technicznych i obejmował cały System Zarzadzania w Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Ocena składała się z dwóch części:

  • Jakościowej, według następujących składowych – struktura organizacyjna, procesy operacyjne w Laboratorium Centralnym, Polityka Jakości, bezstronność, doskonalenie: przegląd zarządzania, audyty wewnętrzne, działania korygujące, identyfikacja i analiza ryzyka, realizacja polityki jakości, nadzór nad dokumentacją, rejestry dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych, aktualność norm, realizacja usług: ocena zgodności z wymaganiami, poufność, ankiety zadowolenia klienta, skargi reklamacyjne, prace niezgodne z wymaganiami, nadzór i monitorowanie kompetencji personelu, upoważnienia pracowników do określonych czynności, kwestionariusze adaptacyjne dla nowo przyjętych pracowników oraz ich weryfikacja, wymagania kompetencyjne na poszczególnych stanowiskach, zakupy inwestycyjne i ich realizacja, ocena dostawców usług i wyrobów, 2 audyty pionowe.
  • Technicznej, obejmującej swym zakresem cały obszar techniczny – czyli pracownię wody, ścieków i mikrobiologii. Sprawdzane między innymi było: wyposażenie pomiarowe i pomocnicze – harmonogramy kontroli metrologicznej (realizacja), ocena wyników wzorcowań, kryteria oceny, walidacje i weryfikacje metod badawczych, plan potwierdzenia ważności wyników, - 2 audyty pionowe – od przyjęcia zlecenia na badanie poprzez wykonanie badań, autoryzacje wyników i opracowanie sprawozdania.

Jednym słowem sprawdzane było wszystko! Przykładem może być to, że oceniana była cała pracownia mikrobiologii – od przyjęcia próbki poprzez wykonanie badań, odczyty, sprawdzenie wszelkich zapisów, dekontaminację, proces sterylizacji butelek itp., plan potwierdzenia ważności dla metod mikrobiologicznych, walidacje i szacowanie niepewności. Co ważne, w tym roku udało nam się poddać ocenie i jednocześnie poszerzyć zakres akredytacji na nowe metody.

Brzmi poważnie? Bo takie jest! Najważniejsze, że ocena Polskiego Centrum Akredytacji przebiegła bardzo pomyślnie, nie stwierdzono żadnej niezgodności.

Dodatkowo nasze laboratorium bierze udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych tylko u akredytowanych organizatorów m.in. LGC Standards, gdzie próbki przysyłane są z Wielkiej Brytanii, porównujemy się z laboratoriami z całej Europy i absolutnie nie odstajemy od najlepszych, a nawet wyznaczamy standardy.

Więcej o Laboratorium