994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Ćwierć miliarda w nadchodzących latach na inwestycje w ekologię

27. 01. 2021

Na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ZWiK planuje wydać ponad 250 milionów złotych.

Taka kwota wpisana została do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024. Odpowiednią uchwałą w tej sprawie przyjęła Rada Miasta Szczecin.

Realizacja zadań zapisanych w dokumencie zapewnić ma mieszkańcom Szczecina nieprzerwaną dostawę czystej i bezpiecznej wody do picia oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Zaplanowane miastotwórcze przedsięwzięcia uzupełniają aktualnie realizowane oraz nadchodzące inwestycje miejskie, są spójne z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 i doskonale korespondują z proekologiczną ideą rozwoju metropolii. Plan został przygotowany w oparciu o możliwości techniczne oraz finansowe największej miejskiej Spółki, a kolejne inwestycje wykorzystujące najnowsze technologie produkcji wody i oczyszczania ścieków posłużą zachowaniu bioróżnorodności Szczecina. Pozwolą w najmniej uciążliwy sposób korzystać ze środowiska naturalnego i jednocześnie osiągnąć strategiczne cele rozwoju przedsiębiorstwa.

Plan obejmuje szereg inwestycji rozbudowujących sieci i obiekty służące do uzdatniania i przesyłu wody. Wśród nich największe zadania to dokończenie modernizacji naszej największej magistrali wodociągowej tzw. „miedwianki” i samego Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” oraz wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu. Koszty realizacji wszystkich wodnych zamierzeń w latach 2021- 2024 wyniosą ok. 125,7 mln złotych.

Kolejne zadania dotyczą kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Najważniejsze z nich to dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków Zdroje, inwestycje poprawiające efektywność działania oczyszczalni Pomorzany oraz renowacja szczecińskich sieci kanalizacyjnych. Planuje się, że wykonanie wszystkich zadań pochłonie kwotę ok.126,8 mln złotych. W planie przewidziane są również kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii tj. budowa nowych farm fotowoltaicznych, które zapewnią tańszą energię dla funkcjonowania obiektów ZWiKu. Już teraz własne źródła zapewniają ponad 25% potrzebnej energii w szczecińskich wodociągach!

Inwestycje ZWiK będą finansowane ze środków własnych oraz dostępnych dotacji i preferencyjnych pożyczek. Spółka systematycznie i skutecznie optymalizuje koszty swojego funkcjonowania w celu utrzymania cen swoich usług na jak najniższym poziomie. Dlatego wskazane w planie inwestycje i zadania wykonywane będą przy założeniu, że w Szczecinie taryfy za wodę i ścieki pozostaną na obecnym poziomie.

Woda i ekologia to jedne z kluczowych wartości wpisanych w markę miasta, Szczecin Floating Garden 2050. Odwołuje się ona do bogactwa natury wokół Szczecina. Mówi o tym, aby myśląc o rozwoju, nie zatracić naturalnego bogactwa jakim jest przyroda. Zgodnie z ideą pływającego ogrodu myśląc o rozwoju, Szczecin ma łączyć to co charakterystyczne dla miasta z cechami miejsca dobrego do życia, a tym samym udowadniać, że nowoczesna metropolia nie musi przytłaczać. Dlatego w Szczecinie tak ważne jest odpowiedzialne podejście do gospodarowania zasobami naturalnymi, stąd powrót miasta nad wodę, dbałość o ochronę środowiska i inwestycje podnoszące jakość życia. Dzięki takiemu podejściu Szczecin staje się miastem coraz bardziej ekologicznym (budowa i uruchomienie spalarni odpadów Eco Generator, inwestycje w infrastrukturę ZWiK), otwartym (inwestycje drogowe, przebudowa głównych arterii Szczecina), zwróconym w stronę wody (stworzenie portu jachtowego North East Marina).


galeria galeria