994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Pomóżcie nam dowiedzieć się więcej. Ankieta dla mieszkańców

20. 07. 2023

Trwają prace związane z przygotowaniem kompleksowego dokumentu - koncepcji techniczno – kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie. Chodzi o to, aby dokładnie zbadać gdzie powstaje problem, jaka jest tego przyczyna i jakie rozwiązania zastosować, aby w sposób optymalny i nowoczesny zagospodarować wodę. Przez najbliższych kilka dni mieszkańcy mogą nam pomóc wypełniając specjalną ankietę.

Firma, z którą podpisaliśmy umowę wykona szereg badań, analiz i obserwacji. Przygotowała także ankietę dla mieszkańców, którzy doświadczyli zalań lub podtopień związanych z deszczami nawalnymi. Prosimy zatem o wypełnienie jej przez osoby, u których w czasie dużego deszczu na posesji, w jej pobliżu lub innym miejscu zebrała się woda, wlała się do domu lub utworzyła zastoisko utrudniające lub uniemożliwiające przejście lub przejechanie.

Zebrane w ten sposób informacje przyczynią się do poszerzenia wiedzy o problemach z odwodnieniem w Szczecinie i zostaną uwzględnione w przygotowywanym opracowaniu pn. “Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie”. Wyniki ankiety zostaną przekazane również odpowiednim
urzędom, ale nie stanowią zgłoszenia ewentualnej awarii.

Ankieta jest przygotowana do zgłoszenia incydentów występujących w danej lokalizacji. Zgłaszane powinny być aktualne problemy odwodnieniowe, nie starsze niż 5 lat. Ankieta będzie aktywna do 7.08.2023.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCSZmufJ0Stn02xCvpgjDbCruU0hpXLqe32ffNTqbcxAG32g/viewform?usp=pp_url

Po co to wszystko?

Zrównoważone odwodnienie miasta to dziś niemałe wyzwanie, prawdziwa inżynieria środowiska. Łączy zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz zapobieganie suszy. Ma wpływ m.in. na utrzymanie zieleni przez zwiększenie dostępności wody dla roślin, a przez to na lokalny mikroklimat i zwiększanie bioróżnorodności. W naszym mieście czasami
nie da się odprowadzić deszczówki inaczej niż rurami pod ziemią, a i to w trakcie nawalnego deszczu bywa niewystarczające. Wtedy warto rozsądnie wodę zagospodarować. Wykonawca w ramach zadania będzie m.in. wyszukiwać takie obszary, na których będą mogły powstać obiekty błękitno-zielonej infrastruktury, czyli muldy, niecki, suche i mokre otwarte zbiorniki retencyjne. To tzw. retencja rozproszona, najskuteczniejsza i najkorzystniejsza (ekonomicznie, ekologicznie) forma zagospodarowania deszczówki.

Infrastruktura zielono-niebieska stanowi zestaw rozwiązań opartych na naśladowaniu mechanizmów zachodzących w przyrodzie.Pod tym hasłem kryją się odpowiednio zaprojektowane parki, ogrody deszczowe, naturalne zbiorniki retencyjne, detencyjne, stawy, zrewitalizowane cieki wodne, rowy itp. Często do tej infrastruktury wlicza się także rozwiązania przydomowe, jak beczki pod rynnami, studnie chłonne czy ogrody deszczowe.

Co będą mieli z tego mieszkańcy?

  • Większe bezpieczeństwo przed zalaniem
  • Mniejsze zagrożenie skutkami suszy
  • Jeszcze bardziej zielone miasto ze wszystkimi tego dobrodziejstwami
  • Wsparcie, gdy będą chcieli zagospodarować mądrze deszczówkę i na swoim terenie

Koncepcja uwzględni także wpływ zmian klimatu oraz rozwój urbanizacyjny, w oparciu o dokumenty planistyczne miasta. Zostaną uporządkowane i zestawione informacje o
sieci, rowach, retencji, zagospodarowaniu i uszczelnieniu terenu, przeprowadzona zostanie priorytetyzacja obszarów, dla których w następnym etapie powinny być tworzone koncepcje konkretnych rozwiązań projektowych, opartych o modelowanie hydrodynamiczne systemu kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Przygotowany zostanie lokalny model opadów, na podstawie atlasu deszczów PANDa.

Ważna jest także zmiana myślenia o wodach opadowych, jako nie tyle zagrożeniu, co raczej cennym zasobie. Wiele z poruszanych zagadnień wymaga rozwiązań na poziomie planowania przestrzennego. Kluczowa jest w tym zakresie koordynacja określania warunków na przyłączenie do sieci z ograniczeniami planistycznymi, tak by nie doszło do ograniczenia rozwoju miasta na skutek wyczerpania się możliwości przyjęcia i zagospodarowania wód opadowych w odbiornikach.

Cel nadrzędny to szeroka diagnoza stanu obecnego systemu odwodnienia i opracowanie programu działań, który powinien być wdrażany w Szczecinie w odniesieniu do systemu odwodnieniowego. Dokument umożliwi wskazanie zlewni do modelowania hydrodynamicznego na potrzeby wykonania koncepcji technicznych i potencjalnego aplikowania o środki z UE. Określone będą priorytety działań na poziomie strategicznym z oszacowaniem ich kosztów. Jest to wstęp do działań, które docelowo mają poprawić sytuację miasta w trakcie nawalnych deszczy. Umowa została podpisana z firmą Retencjapl Sp. Z o.o. na kwotę 476 010,00 zł.