994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Jeszcze większe bezpieczeństwo w laboratorium

08. 02. 2024

Czy wiecie, że w laboratorium ZWiK są zamrażarki, w których jest temperatura -70 stopi? Włożenie rąk do urządzenia z takimi warunkami jest ogromnie niebezpieczne! Chronimy swoją załogę zakupując potrzebne sprzęty z własnych środków, ale chętnie współpracujemy także z firmami, które rozumieją jak ważne jest bezpieczeństwo. Z funduszu prewencyjnego PZU zostały zakupione nowe środki ochronne dla laboratorium.

Fundusz prewencyjny PZU wspiera działania mające zapobiegać powstawaniu lub zmniejszenie skutków wypadków w pracy. Zakupiony został:

  • Detektor wielogazowy
  • Wózek laboratoryjny
  • Rękawice kriogeniczne
  • Rękawice ochronne

Rękawice zapobiegające kontaktowi ze skórą niebezpiecznych substancji, zabezpieczające ręce przed skrajnie niską temperaturą to nie wszystko. Detektor pozwalają określić czy podczas pobierania próbek gazy wydobywające się ze studzienek czy zakładów produkcyjnych nie są niebezpieczne. Dzięki wózkowi poprawia się nie tylko bezpieczeństwo, ale i  komfort pracy. Nie trzeba już przenosić ciężkich pojemników. Jak widać zakupy z funduszu prewencyjnego PZU z pewnością przydadzą się naszym Paniom z laboratorium.

Przypominamy, zakres usług naszego akredytowanego laboratorium obejmuje:

  • pobieranie próbek wody, wody do spożycia i ścieków
  • wykonanie analiz fizykochemicznych próbek wody, wody do spożycia, ścieków,
  • wykonanie analiz mikrobiologicznych próbek wody, wody do spożycia,
  • oznaczenie biologicznego wskaźnika kontroli skuteczności sterylizacji (sporal A), rodzaj: obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus.

Akredytacja to uznanie przez upoważnioną jednostkę kompetencji laboratoriów do wykonywania określonych działań. Certyfikacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań, usług, kadry oraz systemów zarządzania. Audyt jest przeprowadzany w corocznej ocenie przez trzech audytorów: audytora wiodącego i dwóch audytorów technicznych i obejmował cały System Zarzadzania w Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Ocena składała się z dwóch części:

  • Jakościowej, według następujących składowych – struktura organizacyjna, procesy operacyjne w Laboratorium Centralnym, Polityka Jakości, bezstronność, doskonalenie: przegląd zarządzania, audyty wewnętrzne, działania korygujące, identyfikacja i analiza ryzyka, realizacja polityki jakości, nadzór nad dokumentacją, rejestry dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych, aktualność norm, realizacja usług: ocena zgodności z  wymaganiami, poufność, ankiety zadowolenia klienta, skargi reklamacyjne, prace niezgodne z wymaganiami, nadzór i monitorowanie kompetencji personelu, upoważnienia pracowników do określonych czynności, kwestionariusze adaptacyjne dla nowo przyjętych pracowników oraz ich weryfikacja, wymagania kompetencyjne na poszczególnych stanowiskach, zakupy inwestycyjne i ich realizacja, ocena dostawców usług i wyrobów, 2 audyty pionowe.
  • Technicznej, obejmującej swym zakresem cały obszar techniczny – czyli pracownię wody, ścieków i mikrobiologii. Sprawdzane między innymi było: wyposażenie pomiarowe i pomocnicze – harmonogramy kontroli metrologicznej (realizacja), ocena wyników wzorcowań, kryteria oceny, walidacje i weryfikacje metod badawczych, plan potwierdzenia ważności wyników, - 2 audyty pionowe – od przyjęcia zlecenia na badanie poprzez wykonanie badań, autoryzacje wyników i opracowanie sprawozdania.

Jednym słowem sprawdzane jest wszystko! Przykładem może być to, że oceniana była cała pracownia mikrobiologii – od przyjęcia próbki poprzez wykonanie badań, odczyty, sprawdzenie wszelkich zapisów, dekontaminację, proces sterylizacji butelek itp., plan potwierdzenia ważności dla metod mikrobiologicznych, walidacje i szacowanie niepewności. 

Dodatkowo nasze laboratorium bierze udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych tylko u akredytowanych organizatorów m.in. LGC Standards, gdzie próbki przysyłane są z Wielkiej Brytanii, porównujemy się z laboratoriami z całej Europy i absolutnie nie odstajemy od najlepszych, a nawet wyznaczamy standardy.

galeria galeria galeria galeria