994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Odprowadzanie ścieków

Zużyta woda, czyli ścieki bytowe odprowadzane z naszych mieszkań oraz ścieki z zakładów usługowych i przemysłowych, za pomocą przykanalików odprowadzane są do kanałów biegnących pod powierzchniami naszych ulic.

W Szczecinie, z uwagi na jego specyficzne położenie, wydzielić można trzy niezależne zlewnie kanalizacyjne:

  • lewobrzeżnego Szczecina, obsługująca ok. 300 tys mieszkańców,
  • prawobrzeżnego Szczecina, obsługująca ok. 100 tys mieszkańców,
  • międzyodrza, obsługująca głównie obiekty portowe.

Kanalizacja prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina eksploatowana jest przez nasz Zakład, natomiast kanały na Międzyodrzu eksploatowane są przez Spółkę Wodną „Międzyodrze”.

Najstarsza i najbardziej rozległa jest zlewnia kanalizacyjna lewobrzeżnej części Szczecina. Budowę pierwszych kanałów rozpoczęto w 1870 r. Większość powstałych w tym czasie kanałów jest ogólnospławna, czyli poza ściekami bytowymi i przemysłowymi odprowadzane są nimi również wody opadowe i roztopowe. Obecnie nie stosuje się już systemów ogólnospławnych, toteż większość budowanych po II wojnie kanałów lewobrzeżnej części Szczecina oraz cała prawobrzeżna część Szczecina posiada sieć kanalizacji rozdzielczej, tj. w jednej ulicy prowadzone są oddzielne rurociągi ze ściekami komunalnymi (ścieki bytowe z domieszką ścieków przemysłowych) oraz oddzielne kanały, którymi transportowane są ścieki deszczowe. Ścieki deszczowe po podczyszczeniu w osadnikach odprowadzane są do naturalnych cieków wodnych.

Z prawobrzeżnej części Szczecina ścieki odprowadzane są do wybudowanej w latach 70 XX w. i zmodernizowanej w 2007 r. oczyszczalni ścieków Zdroje, zlokalizowanej przy ul. Łozowej. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanału Cegielinka.

W latach 2003-2010 w ramach realizacji Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”, współfinansowanego z przedakcesyjnego funduszu Unii Europejskiej ISPA (później Fundusz Spójności), wykonano renowację głównych, najstarszych kanałów kanalizacyjnych, doszczelniając je przy zastosowaniu najnowszych bezwykopowych metod. Zarówno w zlewni lewo- jak i prawobrzeżnego Szczecina wykonano wiele kilometrów kanałów sanitarnych i deszczowych. Tam, gdzie grawitacyjne doprowadzenie ścieków do głównych kolektorów nie było możliwe, wykonano pompownie, w których wytwarza się ciśnienie, tak aby umożliwić odprowadzenie ścieków.
W lewobrzeżnej części Szczecina, w miejscu starych, wyeksploatowanych oczyszczalni mechanicznych wykonano trzy nowoczesne pompownie ścieków, dodatkowo wybudowane zostały dwie przy ul. Białowieskiej oraz Szczawiowej. Obecnie, wszystkie ścieki komunalne z lewobrzeżnej części Szczecina z wykorzystaniem kanałów grawitacyjnych i pięciu głównych pompowni ścieków rurociągami tłocznymi prowadzonymi m.in. pod dnem rzeki Odry, dopływają do nowoczesnej, uruchomionej w 2009 r. oczyszczalni ścieków „Pomorzany”.

Ścieki z nieskanalizowanych nielicznych obszarów oraz obiektów dowożone są do punktów zlewnych taborem asenizacyjnym.

Punty zlewne zlokalizowane są :

  • na lewobrzeżu – na terenie Oczyszczalni Pomorzany
  • na prawobrzeżu – przy ul. Szlamowej.