994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Badania wody i ścieków

Działalność Laboratorium prowadzona jest w sposób spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, klientów, organów stanowiących i organizacji uznania. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 649 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz ma zatwierdzony system jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Laboratorium Centralne pobiera próbki wody i ścieków oraz wykonuje analizy fizykochemiczne próbek wody, mikrobiologiczne próbek wody, fizykochemiczne próbek ścieków na zlecenie Klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach, według metod opisanych w procedurach badawczych. Na etapie zawierania umowy uzgadniana jest z Klientem metoda badawcza. Klient jest informowany, które oznaczenia wykonywane są metodą akredytowaną, metodą zatwierdzoną przez właściwy organ (badanie próbek wody), metodą referencyjną (badanie próbek ścieków i badanie mikrobiologiczne próbek wody), metodą równoważną metodzie referencyjnej (badanie próbek ścieków). Dodatkowo wskazywane są badania wykonywane na podstawie nieaktualnych norm i nieaktualnych norm, które nie zostały zastąpione. Laboratorium współpracuje z Klientem na zasadach określonych w zleceniach.

Usługi świadczone przez Laboratorium Centralne są zaplanowane, nadzorowane, monitorowane i zatwierdzane w sposób zapewniający wysoką jakość realizowanej usługi. Ustalony jest nadzór nad badaniami od momentu pobrania lub przyjęcia próbki, aż do przekazywania wyników badania Klientowi. Systematyczna kontrola jakości gwarantuje, że wyniki badań są wiarygodne i rzetelne, a ostatecznym i najbardziej wiarygodnym sposobem oceny jakości badań są badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne.

Laboratorium Centralne nie przewiduje zlecania wykonywania usług podmiotom zewnętrznym tj. podwykonawcom.