994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Praca na stanowisku Specjalisty ds. technicznych

12. 01. 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku Specjalisty ds. technicznych

Opis stanowiska:

Wykonywanie zadań związanych z obsługą techniczną inwestorów, projektantów, odbiorców wody, dostawców ścieków, w tym:

 • sporządzanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz warunków technicznych budowy sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych w zintegrowanym systemie informatycznym,
 • uzgadnianie projektów budowlanych, wykonawczych budowy przyłączy, sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • uzgadnianie koncepcji z branży sanitarnej,
 • współpraca z przedstawicielami Urzędu Miasta i Biura Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie planów i zamierzeń inwestycyjnych,
 • współpraca z jednostkami obsługi geodezyjnej,
 • udzielanie informacji dotyczących możliwości przyłączania nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (studia inżynierskie lub studia wyższe uzupełnione o kierunkowe studia podyplomowe),
 • doświadczenie w projektowaniu urządzeń sanitarnych, i/lub wykonawstwie,
 • znajomość przepisów ustaw: prawo budowlane, prawo wodne, prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • znajomość norm dotyczących sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Office, CAD
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy przesłać najpóźniej do dnia 31.01.2022r. na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Kadr i Szkoleń, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: kadry@zwik.szczecin.pl


Informacja dla kandydatów do pracy:

1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

2. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

3. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.

4. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów, innych dokumentów niż te, które są opisane w ogłoszeniu.

5. Zastrzegamy swobodny wybór osób do dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza nieskorzystanie przez ZWiK Sp. z o.o. ze złożonej oferty zatrudnienia.

6. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.

7. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

a) Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,

c) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. technicznych, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda,

d) mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

e) dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,

f) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,

g) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział,

h) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i) nie jesteście Państwo profilowani.