994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Praca na stanowisku Młodszego Mistrza ds. eksploatacji na Oczyszczalni Ścieków

06. 09. 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku Młodszego Mistrza ds. eksploatacji na Oczyszczalni Ścieków

Opis stanowiska:

Do obowiązków służbowych przynależnych do stanowiska należy:

• Zapewnienie właściwej i adekwatnej do planowanych zadań obsady pracowników na każdej zmianie w ciągu całego roku kalendarzowego.

• Sporządzanie rocznych planów serwisowych dla wszystkich obiektów i poszczególnych urządzeń zainstalowanych na terenie placówki.

• Zaplanowanie rocznego harmonogramu prac remontowych dla poszczególnych obiektów i urządzeń.

• Zaplanowanie i przygotowanie rocznego zapotrzebowania na: części zamienne do maszyn i urządzeń, oleje i smary, inne materiały eksploatacyjne.

• Udział w pracach związanych o legalizacją i dopuszczeniem do ruchu urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.

• Organizowanie pracy zespołu podległych pracowników w sposób zapewniający należyte wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz planowe terminowe wykonanie zadań.

• Nadzorowanie prawidłowości obsługi, eksploatacji i należytej konserwacji wszystkich maszyn i urządzeń, narzędzi pracy i przyrządów przez podległych pracowników.

• Czuwanie nad regularnym i odpowiednim zaopatrzeniem wszystkich stanowisk pracy w potrzebne materiały, surowce i urządzenia oraz sprawdzenie właściwego ich użytkowania i przechowywania.

• Organizowanie samodzielne lub w porozumieniu z przełożonym doraźnej akcji remontowej w razie awarii maszyn i urządzeń, analizowanie przyczyn awarii i przestojów oraz podejmowanie środków zapobiegających ich powstawaniu.

• Uczestnictwo w technicznym odbiorze urządzeń po remoncie.

• Szczegółowe planowanie grup zadaniowych do poszczególnych prac serwisowych i remontowych.

• Przygotowanie i zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań.

• Nadzór bezpośredni nad realizacją poszczególnych kampanii serwisowo-remontowych.

• Dbanie o stany magazynowe części zamiennych do maszyn i urządzeń, oleje i smary oraz inne materiały eksploatacyjne.

• Bezpośrednie pozyskiwanie ofert na części zamienne i urządzenia zarówno w kraju jak i za granicą.

• Przygotowanie kompletnego szczegółowego zamówienia wraz z ofertą dla Działu Zaopatrzenia.

• Nadzorowanie stosowania przez pracowników bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym oraz postępowania zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

Wymagania obligatoryjne:

• wykształcenie wyższe związane ze specyfiką pracy na stanowisku,

• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,

• prawo jazdy kat. B,

• umiejętność pracy w zespole,

• dobra organizacja pracy,

• komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

• list motywacyjny.


Dokumenty należy przesłać najpóźniej do dnia 23.09.2022r. na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Kadr i Szkoleń, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: kadry@zwik.szczecin.pl

Informacja dla kandydatów do pracy:

1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

2. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

3. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.

4. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów, innych dokumentów niż te, które są opisane w ogłoszeniu.

5. Zastrzegamy swobodny wybór osób do dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza nieskorzystanie przez ZWiK Sp. z o.o. ze złożonej oferty zatrudnienia.

6. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.

7. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

a) Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,

c) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko Młodszego Mistrza ds. eksploatacji, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda,

d) mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

e) dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,

f) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,

g) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział,

h) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i) nie jesteście Państwo profilowani.