994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Praca - Monter Konserwator Sieci Kanalizacyjnej - Kierowca

19. 07. 2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku MONTERA KONSERWATORA SIECI KANALIZACYJNEJ-KIEROWCY.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie robót remontowych i modernizacyjnych sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • konserwacja oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
 • usuwanie skutków awarii sieci,
 • wykonywanie robót brukarskich,
 • wykonywanie prac instalacyjno-montażowych zgodnie ze sztuką budowlaną,
 • dobra praca w zespole.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • doświadczenie w zakresie obsługi przecinarek do nawierzchni dróg,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień w zakresie obsługi przecinarek do nawierzchni dróg,
 • prawo jazdy kat C.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • list motywacyjny.

Dokumenty należy przesłać najpóźniej do dnia 30.07.2021r. na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dział Kadr i Szkoleń, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: kadry@zwik.szczecin.pl

Informacja dla kandydatów do pracy:

1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO)”.

2. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.

3. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.

4. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów, innych dokumentów niż te, które są opisane w ogłoszeniu.

5. Zastrzegamy swobodny wybór osób do
dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji
w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza
nieskorzystanie przez ZWiK Sp. z o.o. ze złożonej oferty zatrudnienia.

6. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.

7. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy: Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informuję, że:

a) Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,

c) celem przetwarzania danych osobowych jest
przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko montera konserwatora
sieci kanalizacyjnej kierowcy, a podstawą przetwarzania danych jest
Państwa dobrowolna zgoda,

d) mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

e) dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego
wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie
rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,

f) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,

g) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział,

h) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i) nie jesteście Państwo profilowani.