Ile kosztuje woda i ścieki?

Działając na mocy uchwały Rady Miasta Szczecina  nr XXVIII/721/17 z dnia 28.03.2017 oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017.328)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w SZCZECINIE

 ogłasza Taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które wchodzą w życie na mocy przepisu art. 24 ust. 7 wyżej wymienionej Ustawy.

Taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz na mocy zawartych porozumień komunalnych na części obszarów gmin ościennych: Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra i Police, gdzie Spółka świadczy swoje usługi.

Obowiązująca taryfa składa się z:

1) opłaty za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków w wysokości:

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostki miary

CENY NETTO/STAWKI
w zł (bez podatku VAT)

CENY BRUTTO/STAWKI
w zł (łącznie z podatkiem VAT)

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

1m3 dostarczanej wody

4,02

4,34

2.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

1m3 odprowadzanych ścieków

6,25

6,75


2) opłaty abonamentowej w wysokości:

Lp.

Grupa odbiorców

Opis

Jednostki miary

CENY NETTO/STAWKI w zł
(bez podatku VAT)

CENY BRUTTO/STAWKI
w zł (łącznie z podatkiem VAT)

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia

zł/miesiąc

8,52

9,20

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w tej samej posesji łącznie na podstawie wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego służącego do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej do podlewania przydomowych ogrodów

zł/miesiąc

10,51

11,35

- stawka opłaty abonamentowej za każdy wodomierz dodatkowy który nie służy do określania ilości wody bezpowrotnie zużytej do podlewania przydomowych ogrodów

zł/miesiąc

4,78

5,16

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody oraz odbiorców u których odczytu wodomierza dokonuje przedsiębiorstwo trzecie zł/miesiąc 3,74

4,04