Składanie reklamacji

Każdy nasz Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą np. otrzymanego rozliczenia za dostawę wody i odprowadzanie ścieków lub wskazań i odczytu wodomierza. Reklamacje mogą obejmować sprawy związane z całokształtem naszej działalności, a więc nie tylko usług podstawowych, określonych w umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, ale także z tytułu wykonywania ewentualnych usług dodatkowych.

Reklamacje powinny być składane z zachowaniem formy pisemnej poprzez:

 • osobiste złożenie pisma i zgłoszenie problemu w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Golisza 10,
 • wysłanie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • złożenie pisma bezpośrednio w naszej Kancelarii przy ul. Golisza 10,
 • wysłanie pisma faksem na numer 91 422 12 58,  
 • przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową na adres bok@zwikszczecin.pl

Co powinno zawierać zgłoszenie?
Każda forma złożenia reklamacji, za wyjątkiem telefonicznej, jest zarejestrowana. Następnie, w zależności od rodzaju sprawy, kierowana jest do odpowiedniej komórki celem rozpatrzenia. Aby ułatwić prowadzenie i wyjaśnienie sprawy konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • kod płatnika,
 • adres nieruchomości, której reklamacja dotyczy,
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres korespondencyjny
 • powód reklamacji wraz z uzasadnieniem

Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia zgłoszenia.