Aktualne taryfy i opłaty

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z . o.o. w Szczecinie informuje, że do czasu zatwierdzenia złożonego wniosku taryfowego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie dotychczasowe taryfy określające stawki opłat za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe pozostają bez zmian.

Działając na mocy uchwały Rady Miasta Szczecina  nr XXVIII/721/17 z dnia 28.03.2017 oraz na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017.328)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w SZCZECINIE

 ogłasza Taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które wchodzą w życie na mocy przepisu art. 24 ust. 7 wyżej wymienionej Ustawy.

Taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz na mocy zawartych porozumień komunalnych na części obszarów gmin ościennych: Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra i Police, gdzie Spółka świadczy swoje usługi.

Obowiązująca taryfa składa się z:

1) opłaty za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków w wysokości:

Lp.

Grupa odbiorców

Jednostki miary

CENY NETTO/STAWKI
w zł (bez podatku VAT)

CENY BRUTTO/STAWKI
w zł (łącznie z podatkiem VAT)

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

1m3 dostarczanej wody

4,02

4,34

2.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

1m3 odprowadzanych ścieków

6,25

6,75


2) opłaty abonamentowej w wysokości:

Lp.

Grupa odbiorców

Opis

Jednostki miary

CENY NETTO/STAWKI w zł
(bez podatku VAT)

CENY BRUTTO/STAWKI
w zł (łącznie z podatkiem VAT)

1.

Gospodarstwa domowe
Odbiorcy przemysłowi
Pozostali odbiorcy

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza wymagającego indywidualnego rozliczenia

zł/miesiąc

8,52

9,20

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w tej samej posesji łącznie na podstawie wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego służącego do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej do podlewania przydomowych ogrodów

zł/miesiąc

10,51

11,35

- stawka opłaty abonamentowej za każdy wodomierz dodatkowy który nie służy do określania ilości wody bezpowrotnie zużytej do podlewania przydomowych ogrodów

zł/miesiąc

4,78

5,16

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody oraz odbiorców u których odczytu wodomierza dokonuje przedsiębiorstwo trzecie zł/miesiąc 3,74

4,04


3) Opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej

L.P. Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik Wartość dopuszczalna
[mg/dm3]
Stawka jednostkowa
netto [zł/kg]
Stawka jednostkowa
brutto [zł/kg]
Tabela A
1 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 700 3,40 3,67
2 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) 1200 2,28 2,46
3 Fosfor ogólny 15 10,64 11,49
4 Azot amonowy 200 3,40 3,67
Tabela B
5 Zawiesina ogólna 500 3,40 3,67
6 Substancje ropopochodne 15 3,40 3,67
7 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 3,40 3,67
8 Substancje powierzchniowo czynne anionowe 15 4,52 4,88
9 Chlorki 1000 1,16 1,25
10 Siarczany 500 1,16 1,25
11 Ołów 1,0 94,60 102,17
12 Miedź 1,0 94,60 102,17
13 Cynk 5,0 9,04 9,76
14 Chrom +6 0,2 94,60 102,17
15 Nikiel 1,0 75,34 81,37
16 Żelazo 10 2,28 2,46
17 Fenole lotne 15 11,36 12,27
18 Siarczki 1,0 94,60 102,17

 

L.P. Nazwa substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik Wartość
dopuszczalna
Przekroczenie Stawka jednostkowa
netto za 1 m3
wprowadzanych ścieków [PLN]
Stawka jednostkowa
brutto za 1 m3
wprowadzanych ścieków [PLN]
19. pH 6,5-9,5 0-0,5 1,00 1,08
0,5-1,5 2,50 2,70
1,5-2,5 5,00 5,40
2,5 i powyżej 10,00 10,80


4) Podane ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (Dz.U. z dnia 25.05.2016 r. poz.710 t.j. z późniejszymi zmianami)