Praca w Komórce Ochrony Środowiska

24. 01. 2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy w Komórce Ochrony Środowiska

Opis stanowiska:

 1. Opracowywanie i przygotowanie dokumentacji związanych z uzyskiwaniem decyzji w zakresie ochrony środowiska tj. pozwoleń wodnoprawnych, decyzji i pozwoleń w gospodarce odpadowej, decyzji i pozwoleń na emisję zanieczyszczeń.
 2. Kontrola i nadzór nad wprowadzaniem ścieków przemysłowych do miejskich sieci kanalizacyjnych.
 3. Bieżące zarządzanie gospodarką odpadową przedsiębiorstwa w szczególności tworzenie oraz zarządzanie kartami przekazania odpadów oraz ewidencją odpadów za pośrednictwem platformy BDO. 
 4. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, emisji do powietrza oraz gospodarki odpadami.
 5. Opracowywanie danych do wyliczenia opłat środowiskowych.
 6. Analizowanie i kontrola jakości ścieków oczyszczonych z eksploatowanych oczyszczalni ścieków.
 7. Współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi, przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej, ochrony środowiska.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze  min. 2 lata,
 3. znajomość przepisów z zakresu Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach,
 4. znajomość platformy BDO,
 5. doświadczenie z tworzenia raportów KOBiZE, GUS, PRTR,
 6. biegła obsługa komputera, w tym oprogramowania Microsoft Office,
 7. doświadczenie w zakresie nadzorowania gospodarki odpadowej oraz ściekowej przedsiębiorstwa,
 8. umiejętność analizowania danych, raportowania, wyciągania wniosków i rekomendowania rozwiązań,
 9. umiejętności pracy ze znaczną ilością zadań, samodzielność w działaniu i umiejętność ustalania priorytetów,
 10. dobra organizacja pracy,
 11. umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:  

 • życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających  kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • list motywacyjny.

 

Dokumenty należy składać najpóźniej do dnia 20.02.2020r. na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dział Kadr i Szkoleń, pok. 228 lub 226
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin

 

Informacja dla kandydatów do pracy:

 1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.
 2. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych  przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.
 3. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.
 4. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów,  innych dokumentów niż te, które są opisane w ogłoszeniu.
 5. Zastrzegamy swobodny wybór osób do dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza nieskorzystanie przez ZWiK Sp. z o.o. ze złożonej oferty zatrudnienia.
 6. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.
 7. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.  Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji   na stanowisko   w Komórce Ochrony Środowiska, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda,
 4. mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 5. dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,
 6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji,  w której biorą Państwo udział,
 8. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. nie jesteście Państwo profilowani.