Praca na stanowisku LABORANTA

04. 02. 2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku LABORANTA (umowa na zastępstwo)  

Opis stanowiska:

 • ·Przygotowanie aparatury, sprzętu, odczynników i pojemników do pobierania próbek oraz do badań fizykochemicznych.
 • ·Pobieranie próbek wody.
 • ·Utrwalanie pobranych próbek.
 • ·Przygotowanie odczynników, materiałów odniesienia, wzorców.
 • ·Sporządzanie krzywych wzorcowych.
 • ·Nadzorowanie i dbanie o prawidłowy stan techniczny wyposażenia pomiarowego   i pomocniczego.
 • ·Kalibracja sprzętu.
 • ·Wykonanie oznaczeń fizykochemicznych wody lub ścieków, zgodnie  z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz metodami własnymi opisanymi  w procedurach badawczych.
 • ·Wdrażanie nowych metodyk badawczych.
 • ·Walidacja/ weryfikacja metody oraz szacowanie niepewności pomiaru.
 • ·Wypełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wytycznych zawartych  w dokumentach PCA.
 • ·Wypełnianie obowiązków wynikających z dokumentów systemu zarządzania.

 

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – chemia lub kierunek pokrewny.
 • Podstawowa umiejętność wykonywania analiz laboratoryjnych.
 • Znajomość metod badania wody i ścieków.
 • Umiejętność analizowania uzyskanych wyników.
 • Umiejętność przeprowadzania analizy statystycznej w laboratorium.
 • Umiejętność interpretacji i wdrażania norm badawczych.
 • Umiejętność pracy ze znaczą ilością zadań, samodzielność w działaniu i umiejętność ustalania priorytetów.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Dokumenty należy składać najpóźniej do dnia 20.02.2020r. na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dział Kadr i Szkoleń, pok. 228 lub 226
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin

 

 

Informacja dla kandydatów do pracy:

 1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.
 2. W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych  przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w dokumentach należy zawrzeć dodatkowo klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)”.
 3. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.
 4. Prosimy o nie dołączanie do wymaganych dokumentów,  innych dokumentów niż te, które są opisane w ogłoszeniu.
 5. Zastrzegamy swobodny wybór osób do dalszego etapu rekrutacji. Brak zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji w terminie 14 dni od daty wskazanej do składania dokumentów oznacza nieskorzystanie przez ZWiK Sp. z o.o. ze złożonej oferty zatrudnienia.
 6. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Kandydat może zgłosić w składanej ofercie pisemne żądanie zwrotu złożonych dokumentów.
 7. Dokumenty będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.  Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą   w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji   na stanowisko   laboranta, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda,
 4. mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 5. dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody  na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,
 6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji,  w której biorą Państwo udział,
 8. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. nie jesteście Państwo profilowani.