Praca - Monter Konserwator Sieci

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku MONTERA KONSERWATORA SIECI 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie robót remontowych i modernizacyjnych sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,          
 • konserwacja oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • usuwanie skutków awarii sieci,
 • wykonywanie robót brukarskich,
 • wykonywanie prac instalacyjno-montażowych zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wymagania obligatoryjne:

 • min. wykształcenie zawodowe,
 • preferowany 2 letni staż pracy,
 • doświadczenie w zakresie  obsługi  przecinarek do nawierzchni dróg
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień w zakresie obsługi przecinarek do nawierzchni dróg,

Wymagane dokumenty:  

 • życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających  kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR” należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dział Kadr i Szkoleń, pok. 228 lub 226

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

 

Uwaga:

 1. W dokumentach należy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Prosimy o nie zamieszczanie w dokumentach zdjęcia.
 3. Prosimy o nie dołączanie do dokumentów wymaganych w ogłoszeniu  innych dokumentów niż te, które są opisane w ofercie.
 4. Zastrzegamy kontakt tylko z wybranymi osobami.
 5. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po zakończonej rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 44 26 216.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

a)    Administratorem danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą  w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin,

b)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zwik.szczecin.pl,

c)  celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji   na stanowisko montera konserwatora sieci, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda,

d)  macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

e)   dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierzecie Państwo udział,

f)   Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich,

g)   podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji,  w której bierzecie Państwo udział,

h)  przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i)    nie jesteście Państwo profilowani.