Praca w Dziale Inwestycji.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie poszukuje osoby do pracy  w Dziale Inwestycji.

Opis stanowiska:

przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane,
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w zakresie objętym uprawnieniami, w tym kontraktów wchodzących w zakres projektów dofinansowanych z UE,
prowadzenie projektów budowlanych w imieniu Inwestora,
opracowywanie kosztorysów na wykonanie robót budowlanych,
dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych przed wygaśnięciem gwarancji, rękojmi na roboty budowlane,
rozliczanie robót budowlanych, dostaw i usług, przekazywanie zarządcy obiektu budowlanego opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót budowlanych wykonywanych na obiekcie,
udział w komisjach przetargowych, odbiorowych, awaryjnych i innych w ramach potrzeb Spółki,
sprawdzanie i uzgadnianie z odpowiednimi komórkami Spółki dokumentacji prawnej, technicznej i finansowej prowadzonych inwestycji i remontów.

 

Wymagania obligatoryjne:

wykształcenie wyższe,
staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru  min. 2 lata,
1 rok praktyki przy udzielaniu zamówień publicznych lub składaniu ofert po stronie wykonawcy,
posiadanie przez min. 5 lat uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
znajomość przepisów ustaw Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych,
umiejętność kosztorysowania,
umiejętność obsługi komputera w zakresie programów MS Office (Word, Excel), AutoCAD, Norma PRO,
prawo jazdy kat. B,
dobra organizacja pracy,
niekaralność,
komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,
umiejętność pracy w zespole oraz pracy z trudnym klientem.

 

Mile widziana:

Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

Wymagane dokumenty:  

życiorys (CV) z opisem działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających  kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
mile widziane referencje.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR” należy składać na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
Dział Kadr i Szkoleń, pok. 228,226
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin

 

Uwaga:

W dokumentach należy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz.922 ze zm.).
Zastrzegamy kontakt tylko z wybranymi osobami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 44 26 216.