Laboratorium

Siedziba naszego Laboratorium Centralnego mieści się przy ul. Szczawiowej 9-14 (wejście główne od ul. Boryny 63).

Laboratorium Centralne pobiera próbki wody i ścieków oraz wykonuje analizy fizykochemiczne próbek wody, mikrobiologiczne próbek wody, fizykochemiczne próbek ścieków na zlecenie Klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach, normach międzynarodowych oraz według metod opisanych w procedurach badawczych. Nad realizacją powyższych zadań czuwa zespół posiadający uprawnienia, kwalifikacje i zasoby niezbędne do realizacji zadania. Naszym Klientom dostarczamy wyniki poprawne, precyzyjne, które są zgodne z ustaleniami, co do stosowanych metod badawczych oraz terminu ich realizacji.

Laboratorium Centralne zapewnia swoim klientom bezstronność rozumianą jako zachowanie obiektywności. Działalność laboratoryjna jest wolna od nacisków komercyjnych i finansowych. Laboratorium jest odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji usług. Pracownicy Laboratorium Centralnego zobowiązują się do zachowania poufności o prowadzonych badaniach.

Do najważniejszego wyposażenia Laboratorium należą:

Spektrofotometr absorpcji atomowej (ASA) firmy Perkin Elmer - pozwala na oznaczanie pierwiastków chemicznych (przede wszystkim metali) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych. Urządzenie pozwala na wykrycie śladowych ilości metali i minerałów w badanych próbkach;

Wysokotemperaturowy analizator Vario TOC Cube - służy do precyzyjnego oznaczania praktycznie wszystkich postaci węgla w próbkach ciekłych i stałych. Aparat ma możliwość oznaczania takich wartości jak ogólny węgiel organiczny OWO, węgiel całkowity TOC i całkowity węgiel nieorganiczny TIC zarówno metodą bezpośrednia jak i różnicową.

Spektrofotometry służą do badania stężenia wybranych substancji w próbkach. W naszym Laboratorium wykorzystywane są m.in. do oznaczania stężenia związków azotu, żelaza, glinu, manganu.

Chromatograf gazowy firmy Shimadzu - umożliwia wykonanie szybkiej i precyzyjnej analizy składu mieszanin związków chemicznych. W Laboratorium wykorzystujemy go do oznaczenia w próbkach indeksu oleju mineralnego.  

Chromatograf jonowy Dionex – wykorzystywany jest do oznaczania stężenia jonów w badanych próbkach. W naszym Laboratorium wykorzystywany jest m.in. do oznaczania stężenia bromianów, fluorków, chlorynów, chloranów.

Zakres akredytacji Laboratorium.