Laboratorium

Siedziba naszego Laboratorium Centralnego mieści się przy ul. Szczawiowej 9-14 (wejście główne od ul. Boryny 63). Jest to budynek wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony o kubaturze 3700 m3 i powierzchni użytkowej 726 m2. Laboratorium Centralne wykonuje analizy fizykochemiczne wody, ścieków i analizy mikrobiologiczne wody oraz badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Analizy wykonywane są na podstawie wytycznych zawartych w polskich normach, normach międzynarodowych oraz według metod opisanych w procedurach badawczych. Około 70% analiz wykonywanych jest dla potrzeb wewnętrznych Spółki, natomiast pozostałe 30% to usługi wykonywane dla klientów zewnętrznych. Nad realizacją powyższych zadań czuwa zespół posiadający uprawnienia, kwalifikacje i zasoby niezbędne do realizacji zadania.

Do najważniejszego wyposażenia Laboratorium należą:

Spektrofotometr absorpcji atomowej (ASA) firmy Perkin Elmer - aparat pozwalający na oznaczanie pierwiastków chemicznych (przede wszystkim metali) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych. Procedura pomiarowa polega na wprowadzeniu próbki do aparatu atomizerem, pomiarze absorbancji i obliczeniu na jej podstawie stężenia.

Wysokotemperaturowy analizator TOC, high TOC II - służy do precyzyjnego oznaczania praktycznie wszystkich postaci węgla w próbkach ciekłych i stałych przez wysokotemperaturowe utlenianie w strumieniu tlenu lub powietrza syntetycznego. Aparat ma możliwość oznaczania takich wartości jak ogólny węgiel organiczny OWO, węgiel całkowity TOC i całkowity węgiel nieorganiczny TIC zarówno metodą bezpośrednia jak i różnicową.

Spektrofotometry VIS i UV-VIS - przyrządy do badania absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletu i części widzialnej widma, które odbywa się przez porównanie intensywności zabarwienia dwóch roztworów: wzorcowego i badanego.

pH-metry - urządzenia do określenia kwasowości lub zasadowości roztworów chemicznych na podstawie pomiaru siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa utworzonego z elektrody wskaźnikowej (zanurzonej w roztworze badanym) i elektrody porównawczej (zanurzonej w roztworze wzorcowym o znanym pH)

Konduktometry - służą do pomiaru przewodności badanego roztworu określające jego stężenie w odniesieniu do danych wzorcowych.

Tlenomierze - przeznaczone do pomiaru stężenia tlenu w wodzie lub ściekach.

Mikrofalowy system mineralizacji próbek - wysokociśnieniowy aparat umożliwiający całkowitą mineralizację próbek w celu stwierdzenia obecności pierwiastków śladowych i ustalenia ich stężenia.

Chromatograf gazowy firmy Shimadzu - umożliwia wykonanie szybkiej, rzetelnej i precyzyjnej analizy składu mieszanin związków chemicznych, w których występuje ich nawet kilkaset.

Przenośny automatyczny pobierak próbek - umożliwia pobieranie powtarzalnych, reprezentatywnych próbek wody i ścieków w trybie proporcjonalnym do przepływu oraz pomiar i rejestrację parametrów fizyko-chemicznych, a także stworzenie stacji monitoringu środowiska działającej automatycznie.

Zakres akredytacji Laboratorium.