Kadra

Na dzień 31.12.2015 roku zakład zatrudniał 711 pracowników, w tym 245 osób na stanowiskach nierobotniczych i 466 osób na stanowiskach robotniczych.

Struktura zatrudnionych wg wieku przedstawiała się następująco:

Strukturę zatrudnienia wg poziomu wykształcenia przedstawia kolejny wykres:

Pracownicy uczestniczą w różnych projektach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe m.in. w specjalistycznych kursach, seminariach, konferencjach, szkoleniach kadry kierowniczej. W pierwszej kolejności są to szkolenia obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Obejmują wszystkie stanowiska, które podlegają tym przepisom.

Równocześnie realizowane są szkolenia niezbędne z punktu widzenia pracy na poszczególnych stanowiskach, dotyczące podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych uprawnień, wynikające ze zmian przepisów i bieżących potrzeb komórek organizacyjnych. Główne obszary są związane z zastosowaniem przepisów prawa, doskonalenia umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych.