Współpraca z uczelnią

07. 11. 2017

ZWiK podpisał umowę o współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

Spółka współpracuje z ZUT od wielu lat. Działania opierały się na dobrych relacjach obu podmiotów. M.in. dzięki nim studenci kierunków związanych z ochroną środowiska czy inżynierią sanitarną wizytowali oczyszczalnię ścieków „Pomorzany”, a naukowcy ZUT dzielili się swoją wiedzą z pracownikami wodociągów. Niedawno Spółka i Uczelnia postanowiły sformalizować swe kontakty. Umowę o współpracy ze strony ZWiK podpisali Waldemar Gill Prezes Zarządu oraz Ryszard Wójcik Dyrektor Techniczny. ZUT reprezentowali jego rektor prof. dr hab. inż. Jacek Wróbel oraz prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT.

W ramach umowy strony zobowiązały się do wspólnych działań służących realizacji ich zadań statutowych. Współpraca obejmie przede wszystkim badania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianę informacji na temat gospodarki odpadami oraz działalność dydaktyczną. ZWiK i ZUT organizować będą spotkania naukowe, konferencje i sympozja. Przekazywać sobie będą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat technologii stosowanych w inżynierii sanitarnej. W tym przypadku szczególna uwaga poświęcona będzie badaniom i analizom wykorzystania żużlu powstałego przy spalaniu komunalnych osadów pościekowych. Spółka umożliwi organizację i prowadzenie praktyk studenckich w swoich obiektach, a Uczelnia udział pracowników ZWiK w zajęciach dydaktycznych np. seminariach dyplomowych czy pracach kół naukowych.