Dotacja na zakup samochodów elektrycznych

08. 06. 2017

Umowę na dofinansowanie  zadania pn.: ”Dostawa dwóch samochodów osobowych z napędem elektrycznym, wraz z dwoma stacjami ładowania akumulatorów”  podpisał Waldemar Gill – Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie.

Na wniosek z dnia 10.02.2017 r. szczecińskie wodociągi otrzymają dotację do kwoty 139.024,39 zł, która stanowi nie więcej niż 50 % kosztu całkowitego dostawy dwóch samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Dotowany zobowiązuje się przy udzieleniu zamówień na dostawy i usługi związane z realizacją zada­nia, stosować zasady, formy i tryb postępowania określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Najpóźniej do połowy listopada 2017 roku, Spółka zakupi dwa samochody elektryczne, które wykorzystywane będą przez pracowników do celów służbowych. W wyniku realizacji tego zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, natomiast z pomocą tych pojazdów dokonywać będziemy odczytu wodomierzy radiowych. Zakupionymi samochodami elektrycznymi pochwalimy się natychmiast po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i dostawie pojazdów do siedziby ZWiK.