Fundusze unijne

ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie od lat realizuje inwestycje przy wydatnym wsparciu Funduszy Europejskich. Wartość  przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi przekroczyła miliard złotych! Dzięki nim Szczecin ma jeden z nowocześniejszych w kraju system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W roku 2016 Spółka przystąpi do realizacji projektu „Czysta Odra w Szczecinie”. Realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Koszt całkowity projektu to 148 272 969,90 zł, a wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 76 848 795,37 zł. Umowa w sprawie dofinansowania projektu podpisana została 10 sierpnia 2016 r. w siedzibie NFOŚiGW.

Projekt obejmuje realizację 16 kontraktów. Będą to zarówno prace budowlane jak i dostawy sprzętu lub specjalistycznego oprogramowania. Zgodnie z harmonogramem poszczególne zadania będą wykonywane do roku 2021.

Warunkiem otrzymania dofinansowania było takie skonstruowanie całości projektu, aby 75 proc. kosztów pochłonęły inwestycje dotyczące gospodarki ściekowej. Wniosek przygotowany przez ZWiK te proporcje zachował. W przypadku gospodarki sanitarnej najpoważniejszymi zadaniami składającymi się na projekt będą budowa kanalizacji na osiedlach Wielgowo-Sławociesze, Płonia, Żelechowa. Dużymi zadaniami będą także modernizacja oczyszczalni w Zdrojach i pompowni ścieków „Górny Brzeg” i „Białowieska”. Wśród inwestycji wodociągowych znaczącymi będą modernizacja magistralnej „Miedwianki” i budowa systemu zarządzania siecią wodociągową. Szczególnie interesującym zadaniem będzie montaż turbiny prądotwórczej w komorze zasuw w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany”. Po realizacji farm fotowoltaicznych będzie to kolejna inwestycja naszej Spółki związana odnawialnymi źródłami energii.

W wyniku realizacji projektu „Czysta Odra w Szczecinie” nastąpi:

  • budowa 23,91km sieci kanalizacji sanitarnej,
  • modernizacja 6,81 km kanalizacji sanitarnej,
  • wymiana 0,98km magistral wodociągowych,
  • modernizacja oczyszczalni ścieków „Zdroje”,
  • likwidacja oczyszczalni ścieków „Płonia”,
  • modernizacja pompowni „Górny Brzeg” i „Białowieska”,
  • zakup 2 samochodów z wyposażeniem do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych
  • zakup 2 samochodów z wyposażeniem warsztatowym do obsługi sieci,
  • wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
  • wprowadzenie kolejnych nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

ZWiK zakończył przygotowania do realizacji II etapu projektu ”Czysta Odra w Szczecinie” i pozyskania na jego realizację dofinansowania unijnego. Na początku sierpnia br. do NFOŚiGW złożony został wniosek o przyznanie wsparcia z funduszy UE. W tym przypadku wartość projektu ZWiK oszacował na 62,8 mln zł o wnioskowaną wysokość dofinansowania na 26,6 mln zł. Jeśli wniosek spółki zostanie pozytywnie oceniony, to w ramach II etapu projektu „Czysta Odra w Szczecinie” zrealizowanych zostanie 12 kontraktów obejmujących roboty budowlane, dostawy i usługi.

„Czysta Odra w Szczecinie” będzie drugim tak poważnym programem służącym unowocześnieniu gospodarki wodno-ściekowej w Szczecinie wspieranym środkami UE. Poprzedni – „Poprawa jakości wody w Szczecinie” był jednym z największych tego typu projektów zrealizowanych w Polsce. Jego całkowity koszt wyniósł ok. 282 mln euro a najważniejszym zadaniem była budowa oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, która została oddana do użytku w 2010 r.