"Czysta Odra w Szczecinie - etap 2" - informacja o projekcie

Koszt całkowity projektu: 62.812.049,61zł

Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności : 26.557.234,46zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 31.243.805,25 zł

Wysokość wkładu własnego: 35.366.065,15 zł

Wysokość wkładu Gminy Szczecin i Gminy Dobra: 888.750,00 zł

Źródła dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gminy Szczecin oraz Dobra

Lokalizacja projektu: projekt realizowany w województwie Zachodniopomorskim, w aglomeracji Szczecin P oraz w gminie Dobra.

Cele przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie o nazwie ,,Czysta Odra w Szczecinie – etap 2” ma na celu kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno -ściekowej w Szczecinie, a w szczególności poprawę jakości wód  rzeki Odry oraz ochronę jej makrofauny.

Realizacja projektu wiązać się będzie z osiągnięciem poniższych celów:

 • Poprawą warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, ograniczającą niekontrolowane zrzuty ścieków do odbiorników oraz umożliwiającą podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego);
 • Poprawą konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Szczecińskiej;
 • Redukcją zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych;
 • Poprawą stanu czystości wód powierzchniowych, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu, a tym samym przyczyni się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans;
 • Osiągnięciem wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Opis i zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

Projekt „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2” realizowany będzie w mieście Szczecinie, województwo zachodniopomorskie w aglomeracji Szczecin Prawobrzeże oraz Szczecin Lewobrzeże oraz w gminie Dobra.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – szt. 1,
 • Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 15,89 km w tym:
  • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 3,58 km,
  • Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 12,31km,
 • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 0,12 km,
 • Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 1,48 km,
 • Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno­kanalizacyjnymi – 1 szt.

             oraz :

 • -   Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 0,4 km,
 • -   Zakup trzech minikoparek z przyczepami dla potrzeb Wydziału gospodarki Sanitarnej,

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego projektu „Czysta Odra w Szczecinie – etap 2”:

 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 27  RLM,
 • Liczba przełączonych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 1 750  RLM.

Wykaz kontraktów:

Nr Nazwa Aglomeracja Status
I. Modernizacja magistrali wodociągowej "Miedwianka" w Szczecinie - Etap III Prawobrzeże nie rozpoczęto
II. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie Lewobrzeże w trakcie przetargu
III. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej-Santockiej w Szczecinie Lewobrzeże w trakcie przetargu
IV. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przestrzennej w Szczecinie Prawobrzeże zakończono
V. Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie Lewobrzeże Prawobrzeże w trakcie przetargu
VI. Zakup dwóch minikoparek z przyczepami dla potrzeb Wydziału Gospodarki Sanitarnej Lewobrzeże Prawobrzeże zakończono
VII. Kampania pomiarowa i aktualizacja bazy danych GIS w zakresie gospodarki ściekowej Lewobrzeże Prawobrzeże realizacja
VIII. Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Lewobrzeże zakończono
IX. Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin Lewobrzeże realizacja
X. Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie Lewobrzeże realizacja
  Promocja Lewobrzeże Prawobrzeże realizacja

 Realizacja projektu ma się zakończyć do 31.12.2022 roku.