Czysta Odra w Szczecinie - informacja o projekcie

Koszt całkowity projektu: 148 272 969,90 zł

Wysokość dofinansowania: 76 848 795,37 zł

Wysokość wkładu własnego: 71 424 174,53 zł

Źródło dofinansowania:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Spot promocyjny "Czysta Odra w Szczecinie"

 

Lista i opis kontraktów

Kontrakt I:  Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Zdroje”

Modernizacja oczyszczalni służyć będzie poprawie istniejących warunków technologicznych pracy oczyszczalni. Od chwili uruchomienia oczyszczalni do dnia dzisiejszego stężenie zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni wzrosło.
w trakcie realizacji

Kontrakt II a,b,c: Budowa kanalizacji sanitarnej os. Wielgowo-Sławociesze – etap III, IV, V, VI, VII

Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wielgowo- Sławociesze w Szczecinie o łącznej długości 22,22 km oraz 3 lokalnych pompowni ścieków. Osiedle Wielgowo-Sławociesze to dzielnica prawobrzeżnego Szczecina. Obecnie następuje przekształcenie terenów o charakterze rolniczym w tereny zainwestowania miejskiego. Na terenie objętym przedsięwzięciem przeważa zabudowa jednorodzinna. Na terenie osiedla utrzymuje się produkcja rolnicza, znajdują się tereny leśne, tereny zieleni urządzonej oraz cieki wodne (skrzyżowanie przedsięwzięcia z rzeką Chełszczącą). Na terenie objętym inwestycją brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualnie ścieki bytowe odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych, skąd są i powinny być wywożone na oczyszczalnię ścieków przez poszczególnych właścicieli posesji. Ścieki sanitarne zebrane w system kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone przez projektowane w ramach zadania pompownie do głównej przepompowni ścieków „Wielgowo” a stamtąd do kolektora ścieków w ul. Kurzej, skąd kierowane będą na oczyszczalnię ścieków „Zdroje”.
etap III - w trakcie realizacji, etap IV,V - w realizacji, etap VI,VII - nie rozpoczęto

Kontrakt III: Modernizacja magistrali wodnej „Miedwianka”

Planowana inwestycja polega na modernizacji (przebudowie) istniejącej magistrali wodociągowej DN1200-DN1000 „Miedwianka” na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Czeremchowej. Przebudowa magistrali będzie polegać na wybudowaniu w miejsce istniejącego rurociągu nowej magistrali DN1000 o długości ok. 0,98 km. Istniejący rurociąg zostanie zastąpiony nowym rurociągiem wykonanym z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN1000.
w trakcie realizacji

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Płonia - I etap wraz z likwidacją Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Płonia”

Prace prowadzone będą na ul. Przyszłości i Pyrzyckiej. Polegać będą na uzbrojeniu w system odprowadzania ścieków oraz likwidacji nieczynnej oczyszczalni ścieków „Płonia”. Ścieki ze wspomnianych ulic odprowadzane będą do rozbudowanej oczyszczalni ścieków „Zdroje”. Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o śr. 200-250 mm i długości ok. 1,57 km; oraz przyłączy do granic nieruchomości z rur PVC 150 mm i o długości ok. 700 mb. Całość wykonana zostanie metodą bezwykopową.
w realizacji

Kontrakt V: Bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu Szczecina

Dzięki realizacji zadania powstanie system zdalnego, automatycznego monitoringu i zarządzania przepływem wody w trybie on-line. Zastosowany system pozwoli m.in. na redukcję strat wody, usprawnienie systemu zarządzania dystrybucją wody i monitoringu sieci wodociągowej. Da też możliwość zdalnego, automatycznego odczytu danych bez udziału inkasenta, szybkiego diagnozowania niekontrolowanych wycieków z sieci oraz rzeczywistego planowania wielkości zasilania.
w trakcie realizacji

Kontrakt VI a: Zarządzanie siecią wodociągową - budowa systemu telemetrycznego w oparciu o model hydrauliczny w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina

Zarządzanie siecią wodociągową polegać będzie na umieszczeniu na sieci urządzeń, które będą dokonywały ciągłych pomiarów ciśnienia i przepływu wody oraz transmitowały dane z pomiarów do centralnej dyspozytorni. Zasadniczym zadaniem systemu będzie bieżący monitoring parametrów pracy sieci wodociągowej. W ramach zadania zostanie wykonana konfiguracja oprogramowania wraz z rozbudową istniejącego systemu monitorowania i sterowania oraz systemu teleinformatycznego ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.
w trakcie realizacji

Kontrakt VI b: System zarządzania siecią wodociągową - budowa centralnej dyspozytorni sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina

W ramach zadania zrealizowane zostaną roboty budowlane polegające na adaptacji części budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Golisza 8 w Szczecinie na dyspozytornię oraz zakup i montaż niezbędnego oprogramowania.
zakończono

Kontrakt VII: Wdrożenie mobilnego sytemu GIS

Przedsięwzięcie nie dotyczy realizacji robót budowlano – montażowych. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup modułu programowego GIS umożliwiającego dostęp do bazy danych obiektów infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w terenie, za pomocą urządzeń mobilnych (tablety, smartfony) w trybie OFF Line i ON Line. Mobilny system GIS zwiększy szybkość, pewność i stabilność pracy dzięki możliwości weryfikacji istniejących danych w terenie oraz zarządzaniu informacjami eksploatacyjnymi.
zakończono

Kontrakt VIII: Modernizacja pompowni ścieków „Górny Brzeg” i „Białowieska”

Realizacja inwestycji  zapewni możliwość bezpiecznej eksploatacji w każdej z komór pompowni bez konieczności jej wyłączania. W przepompowniach przebudowany będzie istniejący układ technologiczny poprzez wykonanie ściany żelbetowej dzielącej istniejącą komorę czerpalną na dwie mniejsze komory oraz wbudowanie sterowanych zastawek kanałowych.
zakończono

Kontrakt IX: Budowa kanałów grawitacyjnych w miejsce układów pompowych ul. Miodowa i Zegadłowicza

W ramach zadania zostanie zlikwidowana przepompownia ścieków przy ul. Miodowej  i wybudowany odcinek grawitacyjnego kanału śr. 200 mm z rur kamionkowych, który będzie włączony do istniejącego kanału grawitacyjnego. W ul. Zegadłowicza zostaną zlikwidowane dwie przydomowe przepompownie ścieków i zmodernizowana będzie trzecia istniejąca przepompownia. Wybudowany też zostanie odcinek rurociągu tłocznego a całość zostanie włączona do systemu tłocznego w ul. Zegadłowicza. Likwidacja istniejących przepompowni wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych (brak konieczności zasilania, obsługi i serwisu pomp). Ścieki z likwidowanych przepompowni zostaną skierowane zaprojektowanymi kanałami grawitacyjnymi do istniejących kanałów sanitarnych bądź innych przepompowni.
zakończono

Kontrakt X: Montaż turbiny - generatora w komorze zasuw w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany”

Przedsięwzięcie polegać będzie na montażu turbiny - generatora w komorze zasuw wraz z rozbudową budynku hali zasuw, która znajduje się przy zbiorniku wody czystej ZPW „Pomorzany” w Szczecinie przy ulicy Szczawiowej. Celem inwestycji jest wykorzystanie istniejącego rurociągu magistralnego przesyłającego wodę pitną do Szczecina na potrzeby małej energetyki wodnej oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
w trakcie realizacji

Kontrakt XI: Budowa tłoczni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Nabrzeże Wieleckie (zaprojektuj i wybuduj)

Zadanie obejmuje budowę tłoczni ścieków o wydajności 11,0 m3/d oraz 0,12 km rurociągu tłocznego, zlokalizowanego wzdłuż ulicy Dworcowej. Umożliwi to oddzielenie deszczówki od ścieków bytowych zrzucanych przez pobliską placówkę Poczty Polskiej. Ścieki sanitarne zebrane w system kanalizacji zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, której efektywność prowadzonych procesów redukcji zanieczyszczeń zagwarantuje ich oczyszczenie do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami.
zakończono

Kontrakt XII: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Piaskowa, Kormoranów os. Żelechowa

Budowa i wymiana sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kormoranów i ul. Piaskowej na osiedlu Żelechowa. W sumie powstanie ok. 1,7 km kanalizacji sanitarnej.
zakończono

Kontrakt XIII: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej, Hożej, Studziennej, Zgorzeleckiej, Grzymińskiej, Żelaznej, Rościsława, Głowickiej, Bliżińskiego, Konarskiego, Widuchowskiej, Wendeńskiej, Retry.

Zadanie obejmuje budowę 4,9 km kanalizacji sanitarnej. Zadanie zlokalizowane będzie w ulicach: Robotnicza, Hoża, Studzienna, Zgorzelecka, Grzymińska, Żelazna, Rościsława, Głowicka, Blizińskiego, Konarskiego, Widuchowska, Wendeńska, Retry w Szczecinie. Ścieki sanitarne zebrane w system kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków Pomorzany, której efektywność prowadzonych procesów redukcji zanieczyszczeń zagwarantuje ich oczyszczenie do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami.
zakończono

Kontrakt XIV: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę 0,05 km sieci kanalizacyjnej w ulicy Okrzei w Szczecinie.
zakończono

Kontrakt XV: Zakup zestawu do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej

W ramach kontraktu zakupione zostaną samochody do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji szt. 2. Samochody służyć będą do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o średnicach od DN150 do DN600, czyszczenia pompowni bezobsługowych z nagromadzonych osadów w osadnikach i zbiornikach pompowych, czyszczenia pompowni.
zakończono

Kontrakt XVI: Zakup dwóch samochodów z wyposażeniem warsztatowym na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej

W ramach kontraktu zakupione zostaną 2 szt. pojazdów, które będą służyć do przewozu materiałów hydraulicznych oraz armatury sanitarnej, a także sprzętu niezbędnego do wymiany i naprawy sieci kanalizacyjnej.
zakończono

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020