Badania wody i ścieków

Laboratorium Centralne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie wykonuje badania dotyczące oceny jakości wody i ścieków, analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków, analizy bakteriologiczne wody oraz badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy. Naszymi największymi klientami są zakłady wodociągowo-kanalizacyjne i firmy komunalne budujące oraz eksploatujące oczyszczalnie ścieków i ujęcia wody, które nie dysponują własnym zapleczem badawczym. Coraz więcej badań zlecają nam jednak również osoby fizyczne zainteresowane jakością użytkowanej przez siebie wody.

Celem działalności laboratorium jest uzyskanie miarodajnych, wiarygodnych i sprawdzalnych wyników badań. Działamy na rzecz rozwiązywania ewentualnych problemów związanych z jakością wody oraz wprowadzania nowych metod badawczych opartych na wysoko wyspecjalizowanej aparaturze pomiarowej. Wszystkie wymienione elementy działalności wykonujemy w oparciu o metody badawcze potwierdzone przez polskie normy oraz przez procedury własne. Metody fizyczno-chemiczne bazują na następujących technikach analitycznych: organoleptycznych, miareczkowych, potencjometrycznych, wagowych, konduktometrycznych i spektrofotometrycznych. Metody bakteriologiczne opierają się na hodowli płytkowej i probówkowej oraz na filtrach membranowych. Proces realizacji badań prowadzi personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. W celu zwiększenia poziomu wiarygodności laboratorium dostosowało sposób wykonywania i dokumentowania analiz do wymagań norm PN - EN ISO/ IEC 17025:205.

Pracownicy laboratorium są kompetentni w zakresie wykonywania badań i uzyskiwania wiarygodnych wyników oraz deklarują pełną odpowiedzialność za jakość badań, co jest potwierdzone posiadaniem Akredytacji laboratorium badawczego nr AB 649, zgodnej z normą PN - EN/ IEC 17025: 2005 przyznanej przez Polskie Centrum Akredytacji.